Detall

Psicòlegs.


 • Descripció

  Psicòlegs.


 • Organisme

  Mancomunitat L'Horta Nord
  Tel:961444400
  Fax:964416129


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol/a o, d'acord amb el que estableix la Llei 5/2015, de 30 d'octubre, per la qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors/ores, així com, siga quina siga el seu nacionalitat, el/la cònjuge dels espanyols/oles i dels natius/ives d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/ades de dret, els seus descendents i els del seu cònjuge que siguen menors de descendents anys o majors d'aquesta edat dependents.

  b) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

  c) Estar en possessió del títol de grau en Psicologia, o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.

  d) Trobar-se col·legiat en el Col·legi Professional de Psicòlegs.

  e) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. Les persones aspirants amb discapacitat han d'acreditar els requisits d'estar afectats per una discapacitat de grau igual o superior al 33 % i ser compatibles amb les funcions pròpies del lloc, mitjançant una certificació expedida pel Centre Base d'Orientació, Diagnòstic i Tractament de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o d'un altre organisme amb la mateixa competència en la matèria.

  f) No trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques i no haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques.

  g) Estar en possessió de permís de conducció tipus B i disposar de vehicle, donat el caràcter itinerant de l'EEIIA mancomunat.


 • Documentació / Informació

  - Còpia del document nacional d'identitat en vigor.
  - Còpia del títol de grau en Psicologia, o equivalent, i acreditació de la col·legiació.
  Seran causes d'exclusió, a més de les ja assenyalades:
  - No manifestar el fet de reunir algun dels requisits a què es refereix la base tercera.
  - L'omissió de la signatura en la sol·licitud.
  - L'omissió en la sol·licitud de la còpia del DNI.
  - La presentació de sol·licitud fora del termini establit.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Mancomunitat i també es podran presentar en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.mhnord.es/es/transparencia/empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar