Detall

Professors d'EPA. Grup A, subgrup A1 i A2


 • Descripció

  Professors d'EPA. Grup A, subgrup A1 i A2


 • Organisme

  Betxí
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964620002
  Fax:964621103


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Per a impartir els ensenyaments corresponents al I cicle i al primer nivell del II cicle de Formació Bàsica de Persones Adultes, estar en possessió del títol de diplomatura o grau de Mestre/a i el diploma de Mestre de Valencià.
  b) Per a impartir l'àrea de comunicació del segon nivell del II cicle:
  1. Estar en possessió del certificat del nivell C1 de valencià expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o el certificat de Capacitació per a l'Ensenyament de Valencià expedit per la Conselleria de Cultura i/o Educació i Ciència o títols equivalents i/o expressament homologats per aquestes.
  2. Per a impartir llengua anglesa: estar en possessió de la llicenciatura o grau en Filologia Anglesa i el CAP o màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria, en tots els casos.
  3. Per a impartir valencià: estar en possessió de la llicenciatura o el grau en Filologia Hispànica, Secció Lingüística Valenciana, o equivalent, i el CAP o el màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria, en tots els casos.
  c) Per a impartir l'àrea científica i tecnològica del segon nivell del II cicle: estar en possessió de la llicenciatura o el grau en Matemàtiques, Geologia o en Biologia/Física i Química, o equivalent, i el CAP o màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria, en tots els casos.
  d) Per a impartir l'àrea de Ciències Socials del segon nivell del II cicle: estar en possessió de la llicenciatura o el grau en Geografia i Història, Economia, Filosofia, Psicologia i Pedagogia, o equivalent, i el CAP o màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria, excepte per a la llicenciatura en Pedagogia.


 • Taxa ordinària

  24,04 €


  Descripció de la taxa

  Caixa Rural de Betxí, número de compte: ES34 3138 1199 80 0028545812.


 • Places

  Descripció de les places

  Contractació en règim laboral de durada determinada, o nomenaments interins, de professors d'EPA assimilats al grup A, subgrup A1 i A2 de funcionaris, mitjançant el sistema de concurs.


 • Documentació / Informació

  En les instàncies s'ha de fer constar de forma clara la matèria o matèries a les quals es desitja optar.
  S'ha de fer una sol·licitud independent per a cada lloc al qual es desitge optar.
  - Documentació.
  Al mateix temps, en una fulla separada i signada, s'ha d'acompanyar a la instància el detall de mèrits, els quals han d'estar degudament justificats mitjançant certificacions o documents originals que acrediten el que s'al·lega, o fotocòpies compulsades.
  En cap cas es valoraran mèrits que no estiguen degudament justificats documentalment dins del termini de presentació d'instàncies. El Tribunal no tindrà en compte, a l'hora de fer la baremació, els mèrits que no queden suficientment acreditats, així com els que s'aporten o s'acrediten amb posterioritat a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.
  A més, han d'adjuntar-se els documents següents:
  · Còpia compulsada del document nacional d'identitat.
  · Còpia compulsada de les titulacions acadèmiques exigides en la convocatòria.
  · Justificant del pagament de les taxes.


 • Lloc de presentació

  Registre general d'entrada de l'Ajuntament, en horari d'oficina, o bé per algun dels mètodes previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.
  En cas que no presente la sol·licitud en el registre general d'entrada de documents de l'Ajuntament, també s'ha d'enviar una còpia de la sol·licitud, dins del termini de presentació, mitjançant un fax (964/62.11.03) o un correu electrònic registregeneral@betxi.es)


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.betxi.es/lajuntament/administracio/ocupacio-publica/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar