Detall

Conserge amb diversitat intel·lectual


 • Descripció

  Conserge amb diversitat intel·lectual


 • Organisme

  Albal
  Plaça del Jardí, 7
  Tel:961260056
  Fax:961270861


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases]

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOE.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun de la resta d'estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes previstos en l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

  2. Edat: tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.

  3. Diversitat funcional: només podran participar en aquest procés selectiu les persones aspirants que tinguen una diversitat funcional d'origen intel·lectual (límit/lleu o moderada) de grau igual o superior al 33 %.La diversitat funcional intel·lectual límit/lleu o moderada s'ha d'acreditar una vegada finalitze el procediment selectiu mitjançant la presentació de la documentació següent:
  a) Certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, o un òrgan competent d'altres administracions públiques, que acredite una diversitat funcional d'origen intel·lectual de grau igual o superior al 33 %. En aquesta certificació, ha de constar expressament si la diversitat funcional d'origen intel·lectual és límit/lleu o moderada.
  b) Informe de compatibilitat per a l'acompliment de tasques i funcions del lloc.

  4. Capacitat. - Els aspirants han de tindre la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions del lloc de treball oferit. Una vegada finalitzat el procediment selectiu, s'ha d'acreditar mitjançant la presentació dels documents establits en les presents bases. 5. Habilitació. - No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per resolució judicial per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i de les quals haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  1. Còpia compulsada del document nacional d'identitat, el passaport, número d'identitat estranger o qualsevol altre document que acredite el compliment dels requisits de l'article 3.1 i 3.2 de les presents bases.
  2. Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen per a la fase de concurs.
  3. No serà necessari abonar drets d'examen, de conformitat amb el que es preveu en l'article 6 de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius en processos de selecció de personal de l'Ajuntament d'Albal, que estableix que gaudiran d'exempció els subjectes passius amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, havent de per a la qual cosa cal presentar el certificat de minusvalidesa o la resolució d'incapacitat total que ho acredite.


 • Lloc de presentació

  S'han de presentar ajustades al model normalitzat indicat, per mitjans telemàtics.
  També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://albalsitae.sede.gva.es/sitae/CambiarLenguajeDoAction.do?idioma=es


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: [Bases]

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar