Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Prospectors laborals


 • Descripció

  Prospectors laborals


 • Organisme

  Mancomunidad "La Costera-Canal"
  Tel:962280441
  Fax:962280451


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea. També podran participar, qualsevol que siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels/les espanyols/es i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i els/les del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'edat dependents.
  L'accés a l'ocupació pública s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels Tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació d'els/les treballadors/es.
  Així mateix, conforme a l'article 57.4 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic i a l'article 10 de la Llei 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i les seues llibertats d'els/les estrangers/es extracomunitaris/es amb residència legal a Espanya podran accedir com a personal laboral al servei de les Administracions Publiques en igualtat de condicions que els espanyols/es.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
  c) Tindre complida la majoria d'edat i no excedir en eixe cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió de les respectives titulacions exigides o equivalents, o complides les condicions per a obtindre'ls en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  e) No haver sigut separat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Publiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en cas del personal laboral en el qual haguera sigut inhabilitat/a. En cas de nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/a o en situació equivalent, no haver sigut sotmés/a a sanció disciplinària o equivalent que impedisca l'accés a l'ocupació pública en el seu Estat, en els mateixos termes.
  f) Disposar del permís de conduir B i vehicle.
  g) Els/les aspirants que resulten seleccionats/des se sotmetran al règim d'incompatibilitats vigent.


 • Documentació / Informació

  1. Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.
  2. Curriculum Vitae.
  3. Fotocòpia del Permís de conduir B.
  4. Documentació de titulacions i les que es presenten a l'efecte de justificar els mèrits que s'al·leguen.
  5. L'experiència professional s'acreditarà amb els documents convenients (contractes i/o certificat de serveis prestats per a l'administració pública) i a més, ineludiblement, la vida laboral emesa per la Tresoreria de la Seguretat Social.
  6. Autobaremació.


 • Lloc de presentació

  Registre General de la Mancomunitat La Costera-Canal, situada en la Plaça de la Seu, 11, 46800 Xàtiva- València, dins de l'horari del Registre (de 9 a 14 h.) o per qualsevol altre mitjà admés en Dret. Per al cas que es presente la instància en una altra Administració Pública (per a la seua remissió a la Mancomunitat La Costera-Canal ) o en una "Oficina de Correus" amb aquesta destinació, serà obligatori per a el/la aspirant, enviar, bé per FAX a la Mancomunitat La Costera-Canal (Núm. Fax 962 280 451), o bé correu electrònic: info@costeracanal.es, còpia de la instància degudament segellada i en la mateixa data de presentació de la instancia, i conforme al que es disposa en l'article 16 de la Llei 39/2015,


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lacosteracanal.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar