Detall

Auxiliar administratiu per a l'Àrea d'Urbanisme


 • Descripció

  Auxiliar administratiu per a l'Àrea d'Urbanisme


 • Organisme

  Morella
  Segura Barreda, 28
  Tel:964160034
  Fax:964160762


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOP de 4/07/2019


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que es disposa en l'article 57 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic del'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Posseir la capacitat funcional per al compliment de les tasques.
  c) Tenir complits setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguera estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Disposar dels estudis mínims exigits: Graduat escolar, ESO o equivalent.


 • Places

  Descripció de les places

  El caràcter del contracte és temporal, de sis mesos de duració


 • Documentació / Informació

  a) Declaració responsable de l'aspirant, indicativa del compliment dels requisits exigits legalment. Es presentarà conforme al model Annex II
  b) Fotocòpia del NIF o equivalent i si escau, passaport.
  c) Fotocòpia de la titulació de la que es disposa.
  A més, els aspirants presentaran juntament amb la sol·licitud de participació, la documentació que s'assenyala a continuació tot i que aquesta documentació en cap cas serà requisit imprescindible per a l'admissió de l'aspirant al procés selectiu:
  a) Currículum Vitae de l'aspirant.
  b) Documentació acreditativa dels mèrits.


 • Lloc de presentació

  L'Ajuntament de Morella (C/ Segura Barreda, 28 - 12300 Morella) o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://morella.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar