Detall

Agent de policia local


 • Descripció

  Agent de policia local


 • Organisme

  Benirredrà
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Tel:962860201
  Fax:962878475


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola.
  2. Estar en possessió del títol de Batxillerat o tècnic, o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent i ha d'estar degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.
  3. No patir cap malaltia ni tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que es recullen en l'annex d'aquestes bases, i tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  4. Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  5. No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  6. No tindre antecedents penals.
  7. Estar en possessió del permís que habilite per a la conducció de les classes B i A i que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  8. Comprometre's, mitjançant una declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.


 • Taxa ordinària

  48,00 €


  Descripció de la taxa

  Autoliquidació


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  A la instància per a participar en el procés selectiu s'ha d'adjuntar una còpia del resguard acreditatiu de l'abonament de les taxes.


 • Lloc de presentació

  Registre general o de la manera prevista en l'article 16.1 de la Llei 39/2015. Els participants que presenten la sol·licitud en un registre que no siga el de l'Ajuntament de Benirredrà n'han de remetre una còpia, dins del termini de presentació de sol·licituds, al correu electrònic següent: benirredra_seco1@gva.es.
  Les sol·licituds també poden presentar-se en la seu electrònica, a la qual es pot accedir en la pàgina web: https://benirredra.sedelectronica.es.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://benirredra.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.