Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Agent de policia local mitjançant un procediment de consolidació d'ocupació temporal.


 • Descripció

  Agent de policia local mitjançant un procediment de consolidació d'ocupació temporal.


 • Organisme

  Benirredrà
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Tel:962860201
  Fax:962878475


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre cap inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre almenys díhuit anys d'edat i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, mitjançant una declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.
  g) Tindre els permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i d'1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  48,00 €


  Descripció de la taxa

  Autoliquidació


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  A la instància per a participar en el procés selectiu s'ha d'adjuntar una còpia del resguard acreditatiu de l'abonament de les taxes.


 • Lloc de presentació

  Registre general o de la manera prevista en l'article 16.1 de la Llei 39/2015. Els participants que presenten la sol·licitud en un registre que no siga el de l'Ajuntament de Benirredrà n'han de remetre una còpia, dins del termini de presentació de sol·licituds, al correu electrònic següent: benirredra_seco1@gva.es.
  Les sol·licituds també poden presentar-se en la seu electrònica, a la qual es pot accedir en la pàgina web: https://benirredra.sedelectronica.es.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://benirredra.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar