Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Mancomunitat Camp de Túria
  Tel:962798150
  Fax:962792661


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  Permís de conducció de tipus B1 i vehicle disponible de l'aspirant, atés el caràcter itinerant del servei que ha de prestar.


 • Requisits generals

  a) Tindre la capacitat per a ser contractat d'acord amb l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.
  b) Tindre la nacionalitat espanyola.
  c) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  d) Tindre complits setze (16) anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es podrà establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre la titulació exigida: estar en possessió del títol requerit que s'especifica en els annexos, o estar en condicions d'obtindre'l abans de la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. En tots els casos, les equivalències ha d'aportar-les l'aspirant, mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  f) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents.
  g) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat ni en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  h) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent. L'incompliment d'aquest requisit no serà esmenable.


 • Taxa ordinària

  21,00 €


  Descripció de la taxa

  Caixa Popular ES09 3159 0062 0022 3998 2727.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  - Còpia acarada del document nacional d'identitat.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen d'acord amb l'ordenança publicada en el BOP número 235 el dia 11 de desembre de 2017, els quals s'han de satisfer mitjançant un ingrés bancari en què s'indique clarament el lloc de treball de la convocatòria. Per la participació en processos de selecció de caràcter temporal (funcionaris interins i laborals temporals)
  L'ingrés ha d'efectuar-se en el compte del qual és titular la Mancomunitat Camp de Túria en: Caixa Popular ES09 3159 0062 0022 3998 2727.
  - Original o còpia compulsada del certificat justificatiu del grau de minusvalidesa igual o superior al 33 % expedit per l'òrgan competent, si escau.
  - Documents acreditatius de la titulació exigida en la convocatòria, així com dels mèrits i les circumstàncies al·legats que s'hagen de valorar.
  - Certificat de delictes penals.
  - Fotocòpia del permís de conduir B1.
  - Currículum.
  - L'experiència professional ha d'acreditar-se amb els documents convenients, ineludiblement, mitjançant certificació acreditada de vida laboral emesa per la Tresoreria de la Seguretat Social i amb contractes de treball.
  En el cas de les persones que han treballat com a autònoms/ònomes, han d'acreditar l'experiència amb l'epígraf de l'IAE i la vida laboral.
  - Els aspirants han d'omplir l'ANNEX en el qual han de fer constar tota la documentació que vagen a presentar.


 • Lloc de presentació

  Registre general de la Mancomunitat Camp de Túria, o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015. Si les instàncies es presenten en altres organismes públics per mitjà de la finestreta única, serà un requisit necessari que la persona sol·licitant envie un correu electrònic a secretaria@mancomunitatcampdeturia.es en què comunique la presentació de la instància dirigida a la Mancomunitat Camp de Túria.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.mancomunitatcampdeturia.es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar