Detall

Policía Local mitjançant un procediment de consolidació d'ocupació temporal


 • Descripció

  Policía Local mitjançant un procediment de consolidació d'ocupació temporal


 • Organisme

  La Font de la Figuera
  Joan De Joanes, 1
  Tel:962290004
  Fax:962290172


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a- Tindre la nacionalitat espanyola.
  b- No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció publica, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c- Mancar d'antecedents penals.
  d- Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e- Tindre almenys díhuit anys d'edat i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f- Comprometre's, mitjançant declaració jurada, a portar armes de foc, i si cal, utilitzar-les.
  g- Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 al fet que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0 ,16 kW/kg.
  h- No patir malaltia o defecte físic algun que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el decret 180/2018, de 5 d'octubre, del Consell, per el que se desarrolla la disposició transitoria primera de la llei 17/2017 de Coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, i tindre una alçada mínima d'1 ?65 metres els homes i 1 ?60 metres les dones


 • Taxa ordinària

  75,00 €


  Descripció de la taxa

  CAJAMAR ES05 3058 7116 52 2731000020


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Bastarà amb que les persones aspirants manifesten en les seues instàncies que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en aquestes bases, referides a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, que hagen abonat els drets d'examen i es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa


 • Lloc de presentació


  Registre General d'aquest o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), o bé, per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de l'Ajuntament http://lafontdelafiguera.sedelectronica.es]
  Les persones participants que presenten la sol·licitud en altres Registres diferents als de l'Ajuntament de La Font de la Figuera hauran de remetre còpia d'aquesta, dins del termini de presentació de sol·licituds, al següent correu electrònic: secretaria@lafontdelafiguera.net


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lafontdelafiguera.net/es/empleo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar