Detall

Mestre d'Educació Infantil per a l'Escola Infantil Municipal


 • Descripció

  Mestre d'Educació Infantil per a l'Escola Infantil Municipal


 • Organisme

  Morella
  Segura Barreda, 28
  Tel:964160034
  Fax:964160762


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre la capacitat funcional per al compliment de les tasques.
  c) Tindre díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es podrà establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris o per a exercir funcions similars a les que exercia, en el cas del personal laboral, i en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre el títol de grau o diplomatura en Magisteri d'Educació Infantil.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Personal laboral temporal per un període de 2 anys a jornada completa


 • Documentació / Informació

  a) Declaració responsable de l'aspirant, en la qual indique que compleix els requisits exigits legalment. S'ha de presentar conforme al model annex II.
  b) Fotocòpia del NIF o equivalent i, si escau, del passaport.
  c) Fotocòpia de la titulació mínima exigida.
  A més, els aspirants han de presentar, juntament amb la sol·licitud de participació, la documentació que s'assenyala a continuació, a pesar que aquesta documentació en cap cas serà requisit imprescindible per a l'admissió de l'aspirant en el procés selectiu:
  d) Currículum de l'aspirant.
  e) Documentació acreditativa dels mèrits.


 • Lloc de presentació

  Registre general de l'Ajuntament (C/ Segura Barreda, núm. 28, Morella).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://morella.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar