Detall

Auxiliar de Cultura


 • Descripció

  Auxiliar de Cultura


 • Organisme

  Massanassa
  Plaça de les Escoles Velles, 1
  Tel:961255500
  Fax:961251754


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea. Igualment, es podrà aplicar, independentment de la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyoles i els nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i als seus descendents, o als del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques corresponents a la plaça que s'ha de cobrir, així com no patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca el normal desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball. Les persones que tinguen la condició de minusvàlides han d'acreditar, amb caràcter previ a l'inici del procediment de selecció, la seua aptitud en la forma determinada en l'article 38.2 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, i, en cas contrari, no seran admeses.
  c) No trobar-se incurs en cap causa d'incompatibilitat o d'incapacitat de les establides legalment.
  d) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Trobar-se en possessió del títol d'Educació Secundària Obligatòria o equivalent
  g) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible o impedisca l'acompliment de les funcions corresponents.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  Banc Sabadell-CAM núm. ES52-0081-1299-04-0001012504. S'hi ha de fer constar expressament com a concepte del pagament dels drets d'examen: "PROCÉS SELECTIU AUXILIAR DE CULTURA"


 • Exempció / Reducció taxes

  Obtindran l'exempció els subjectes passius que en el moment de presentar la sol·licitud es troben en situació de desocupació, per a la qual cosa han de presentar, a fi d'acreditar fefaentment aquesta circumstància, el certificat del SEPE en el qual (21 NÚM. 1309-VII-2019) ha de constar la situació del desocupat i el fet de no ser perceptor de cap mena de subsidi.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia del DNI i, per al cas d'estrangers, document NIE o passaport.
  b) Còpia de la titulació requerida.
  c) Justificant bancari d'haver ingressat els drets d'examen o certificació expedida pel SEPE (Servei d'Ocupació Pública Estatal), en la qual es faça constar la situació de desocupació i la no-percepció de cap mena de subsidi.
  d) En una llista numerada, la documentació acreditativa dels mèrits que els aspirants al·leguen per a la valoració, mitjançant l'original o còpia del document, conforme a la base setena. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en aquest moment.
  e) Informe de la vida laboral mitjançant el certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament de Massanassa (plaça Escoles Velles, núm. 1, Massanassa, 46470, València) o en la forma que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://va.massanassa.org/ver/1594/Oposicions.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar