Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Conserge amb diversitat funcional


 • Descripció

  Conserge amb diversitat funcional


 • Organisme

  Albal
  Plaça del Jardí, 7
  Tel:961260056
  Fax:961270861


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun de la resta d'estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes previstos en l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  2. Edat: tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3. Diversitat funcional: només podran participar en aquest procés selectiu els aspirants que tinguen una diversitat funcional d'origen (límit/lleu o moderada) de grau igual o superior al 33 %. La diversitat funcional límit/lleu o moderada ha de ser acreditada una vegada finalitze el procediment selectiu mitjançant la presentació de la documentació següent:
  a) Certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, o un òrgan competent d'altres administracions públiques, que acredite una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 %. En aquesta certificació, ha de constar expressament si la diversitat funcional és límit/lleu o moderada.
  b) Informe de compatibilitat per a l'acompliment de les tasques i funcions del lloc.
  4. Capacitat. - Els aspirants han de tindre la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions del lloc de treball oferit. Una vegada finalitzat el procediment selectiu, s'ha d'acreditar mitjançant la presentació dels documents establits en aquestes bases.
  5.- Habilitació. - No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per resolució judicial per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i de les quals haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Marc del procés de consolidació d'ocupació temporal de l'Ajuntament d'Albal previst en la disposició transitòria quarta del Reial decret legislatiu 5/2015.


 • Documentació / Informació

  1. Còpia compulsada del document nacional d'identitat, el passaport, el número d'identitat d'estranger o qualsevol altre document que acredite el compliment dels requisits dels articles 3.1 i 3.2 d'aquestes bases.
  2. Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen per a la fase de concurs.
  3. No serà necessari abonar drets d'examen, de conformitat amb el que es preveu en l'article 6 de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius en processos de selecció de personal de l'Ajuntament d'Albal, que estableix que gaudiran d'exempció els subjectes passius amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, per a la qual cosa han de presentar el certificat de minusvalidesa o la resolució d'incapacitat total que ho acredite.


 • Lloc de presentació

  Model normalitzat indicat, per mitjans telemàtics. També es poden presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://albalsitae.sede.gva.es/sitae/CambiarLenguajeDoAction.do?idioma=es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar