Detall

Professor/a de Valencià- Secretari/a de l'EPA


 • Descripció

  Professor/a de Valencià- Secretari/a de l'EPA


 • Organisme

  Villanueva de Castellón
  Plaça de l'Ajuntament, 8
  Tel:962450100
  Fax:962452040


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el BOE de 6/09/2019


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a)Tindre la nacionalitat espanyola, o complir amb allò establert al'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre per el que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat Públic
  b)Tindre 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació.
  c) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'acompliment de lescorresponents funcions del lloc.
  d) Estar en possessió d'alguna de les Llicenciatures o Graus universitaris que es determinen en l'Annex I.
  e) Formació pedagògica: posseir el Curs d'Adaptació Pedagògica (CAP) o del Màster Universitari de Professor d'Educació Secundària.
  f)No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari del servei a l'Estat, a les Comunitats Autònomes o a les Corporacions Locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  Compte de BANKIA número ES07 2100 7401 8122 0003 6900


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  - Resguard de l'ingrés bancari en el compte de BANKIA número ES07 2100 7401 8122 0003 6900, efectuat directament o per transferència de l'import dels drets d' examen, que es fixen en 40 €, de conformitat amb l'ordenança fiscal reguladora de dita taxa.
  A l'ingrés s'haurà indicar el concepte:
  CONVOCATÒRIA PROFESSOR/A DE VALENCIÀ EPA SECRETARIA - LABORAL FIXE, OOP 2019
  El personal participant podrà acollir-se a les bonificacions establertes en l 'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per prestació de serveis administratius en proves i expedients de selecció de personal de l'Ajuntament de Villanueva de Castellón.
  La devolució dels drets d' examen no procedirà en els supòsits de d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.
  .- Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat
  .- Fotocòpia de la titulació exigida per a participar en la convocatòria
  .- Documents acreditatius dels mèrits de la fase de concurs
  . En el supòsit de que els aspirants no tinguen mèrits puntuables en la present convocatòria, s'al·legarà tal circumstància en la instància de participació.
  No s'admetran més mèrits que els acreditats en el moment de presentació de la instància sol·licitant prendre part en el procés selectiu


 • Lloc de presentació

  Registre d'entrada de l'Ajuntament o, en la forma que determina l' article 16.4 de la Llei 39/2015


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://ajuntament.villanuevadecastellon.es/report/convocatoria-placa-professora-valencia-secretaria-lepa-torn-lliure


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar