Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Tècnic auxiliar d'informàtica, subgrup C1


 • Descripció

  Tècnic auxiliar d'informàtica, subgrup C1


 • Organisme

  Xeraco
  Plaza Iglesia, 3
  Tel:962890003
  Fax:962892540


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí d'allò que disposa l'article 57 del TREBEP, sobre l'accés a la funció pública de nacionals d'altres Estats.
  b) Posseir capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas del personal laboral, en el que haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'empleat.
  e) Estar en possessió o en condicions d'obtindre-ho en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds, del títol de batxiller o tècnic de formació professional o equivalent.
  La titulació s'acreditarà per mitjà de l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent. En tot cas, l'equivalència entre titulacions haurà d'aportar-se per l'aspirant per mitjà de certificació expedida a este efecte per l'Administració competent en cada cas.
  Els títols estrangers hauran de ser degudament revalidats o homologats en la data de finalització del termini per a la presentació d'instàncies.
  f) No trobar-se incurs en causa d'incapacitat de les contingudes en la legislació vigent ni en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servici de les Administracions públiques.
  g) Comprometre's, en cas de nomenament interí, a acatar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com la resta de l'ordenament jurídic.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Compte oberta en La Caixa, oficina de Xeraco amb el número següent: ES02 2100 4892 7022 0000 1571.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exemptes aquelles persones a què figuren com a demandants d'ocupació en la data de publicació de la convocatòria, sempre que en la data de presentació de la sol·licitud no perceben cap prestació contributiva. Tal circumstància haurà d'acreditar-se per mitjà dels corresponents certificats de situació emesos pels servicis públics d'ocupació, que s'adjuntaran a la sol·licitud de participació en les proves.


 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  b) Resguard acreditatiu de l'abonament dels drets d'examen o documents que justifiquen l'exempció.
  c) Fotocòpia compulsada del títol exigit.
  d) Documentació justificativa dels mèrits que hagen de ser valorats en la fase de concurs, que es presentaran en SOBRE TANCAT: els documents seran originals, legalitzats per mitjà de document notarial o en cas de presentar-se fotocòpies, hauran d'estar degudament compulsades per òrgan competent, prèvia exhibició de l'original.
  Els drets d'examen, d'acord amb l'ordenança fiscal vigent, es fixen en la quantitat de trenta euros (30,00 €) i seran satisfets per mitjà d'ingrés o transferència bancària en el compte oberta en La Caixa, oficina de Xeraco amb el número següent: ES02 2100 4892 7022 0000 1571.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament (Plaça de l'Esglèsia, 3 de Xeraco - 46770), o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015,


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://xeraco.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar