Detall

Cos de gestió processal i administrativa de l'Administració de justícia. (Ordre JUS/764/2019, de 10 de juliol)


 • Descripció

  Cos de gestió processal i administrativa de l'Administració de justícia. (Ordre JUS/764/2019, de 10 de juliol)


 • Organisme


  Ministeri de Justícia
  San Bernardo, 45
  28015 Madrid
  Tel.: 902 007 214
  Web:http://www.mjusticia.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta ordre en el BOE de 15/07/2019.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  1 Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola.

  2 Edat: tindre setze anys d'edat, excepte quan en la convocatòria s'establisca l'edat mínima de díhuit, a l'empara del que disposa l'article 56.3 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

  3 Titulació: Estar en possessió del títol de grau, diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds,
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o, si escau, del corresponent certificat d'equivalència. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

  4 Capacitat: tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques del cos al qual aspiren.

  5 Habilitació:

  a) No haver sigut condemnat per un delicte dolós a penes privatives de llibertat, llevat que s'haja obtingut la cancel·lació d'antecedents penals o la rehabilitació.

  b) No haver sigut separat del servei d'alguna de les administracions públiques ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució especial, ni incórrer en cap causa d'incapacitat o incompatibilitat establida en disposicions legals.

  c) No pertànyer al mateix cos a les proves selectives del qual es presenten, exceptuant el cas que disposen les convocatòries.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estan exemptes del pagament de la taxa:
  a) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent, que han d'acompanyar la sol·licitud del certificat acreditatiu d'aquesta condició. No serà necessari presentar aquest certificat quan la condició de discapacitat haja sigut reconeguda en alguna de les comunitats autònomes que figuren en el punt d'accés general. En aquest cas, i sempre que el sol·licitant no s'hi opose, l'òrgan gestor podrà verificar aquesta condició mitjançant l'accés a la plataforma d'intermediació de dades de les administracions públiques oferit a través del servei d'inscripció en proves selectives.
  - Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria. Són requisits per a obtindre l'exempció que, en el termini de què es tracte, no hagen rebutjat cap oferta de treball adequada ni s'hagen negat a participar, excepte per una causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, i no tinguen, tampoc, rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, s'ha de sol·licitar en l'oficina dels serveis públics d'ocupació. La justificació de rendes s'ha d'acreditar mitjançant la declaració de l'IRPF de l'últim exercici. La condició de demandant d'ocupació i l'acreditació de les rendes podrà verificar-la, sempre que el sol·licitant no s'hi opose, l'òrgan gestor mitjançant l'accés a la plataforma d'intermediació de dades de les administracions públiques oferit a través del servei d'inscripció en proves selectives.
  c) Les famílies nombroses, en els termes de l'article 12.1.c de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de la família nombrosa, tindran dret a una exempció del cent per cent de la taxa els membres de famílies de la categoria especial i a una reducció del cinquanta per cent els que siguen de la categoria general. La condició de família nombrosa s'ha d'acreditar mitjançant el corresponent títol actualitzat. L'aportació del títol de família nombrosa no serà necessària quan s'haja obtingut en alguna de les comunitats autònomes que figuren en el punt d'accés general. En aquest cas, sempre que el sol·licitant no s'hi opose, l'òrgan gestor podrà verificar aquesta condició mitjançant l'accés a la plataforma d'intermediació de dades de les administracions públiques.
  d) Les víctimes del terrorisme, entenent per tals les persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista i així ho acrediten mitjançant una sentència judicial ferma o en virtut de la resolució administrativa per la qual es reconega aquesta condició, el seu cònjuge o la persona que haja conviscut amb anàloga relació d'afectivitat, el cònjuge del difunt i els fills dels ferits i morts, d'acord amb la disposició final cinquena de la Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol, que afig una nova lletra a l'apartat cinc de l'article 18 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre. La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen o de trobar-se'n exempt determinarà l'exclusió de l'aspirant. En cap cas, la presentació i el pagament de la taxa dels drets d'examen suposarà la substitució del tràmit de presentació, dins del termini i en la forma adequada, de la sol·licitud.

  Correspondran 11,44 € en cas de dret a reducció del 50 %.


 • Places

  Nombre de places

  1476

  Descripció de les places

  DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL
  Comunitat Valenciana
  - Sistema general: 99
  - Reserva persones amb discapacitat: 9


 • Documentació / Informació

  Les persones que vulguen participar en aquest procés selectiu han d'omplir el model oficial de sol·licitud d'admissió a proves selectives en l'Administració publica (model 790 - codi 007, en la part superior del qual figura «solicitud de admisión a pruebas selectivas de la Administración de Justicia y liquidación de la tasa de derechos de examen»), que estarà disponible en el punt d'accés general (www.administracion.gob.es), en castellà i en les altres llengües oficials de les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes que oferisquen places podran crear un enllaç des de les respectives pàgines web que tenen a aquest formulari.


 • Lloc de presentació

  La presentació i el pagament de la corresponent taxa s'ha de fer per via electrònica seguint les instruccions que s'indiquen en cada convocatòria, per a la qual cosa és necessari, com a requisit previ per a la inscripció, tindre un certificat digital vàlid de persona física.
  La presentació per aquesta via permetrà:
  - La inscripció en línia del model oficial.
  - Annexar documents a la sol·licitud.
  - El pagament electrònic de les taxes.
  - El registre electrònic de la sol·licitud.
  La constància del correcte pagament electrònic de les taxes estarà avalada pel número de referència complet (NRC) emés per l'AEAT que figurarà en el justificant de registre.
  Excepcionalment, es podrà fer la presentació en suport paper quan resulte impossible la inscripció electrònica per raons tècniques i s'acredite documentalment aquesta impossibilitat. En aquest cas, la sol·licitud s'ha de presentar en el registre que indique la convocatòria, el Registre General del Ministeri de Justícia, carrer Bolsa, número 8, 28071 Madrid, o en els registres de les delegacions o subdelegacions del Govern de l'Administració general de l'Estat, o qualsevol dels òrgans previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar