Detall

Tècnic d'Administració General


 • Descripció

  Tècnic d'Administració General


 • Organisme

  Busot
  Plaza del Ayuntamiento, 1
  Tel:965699092
  Fax:965699081


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. També podran accedir com a personal funcionari, en igualtat de condicions que els espanyols, a les ocupacions públiques:

  a.1) els nacionals d'un estat membre de la Unió Europea no nacionals dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  a.2) el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquen a càrrec seu.
  Tots els aspirants han d'acompanyar la seua sol·licitud de la documentació que acredite les condicions que s'hi al·leguen.

  b) tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. L'Ajuntament de Busot es reserva el dret a sotmetre els aspirants a totes les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.

  c) tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.

  d) no haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  e) estar en possessió del títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o grau, o titulació equivalent d'acord amb el vigent sistema de titulacions, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar l'aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  Número de compte ES63 3058 2616 4727 3200 0027


 • Documentació / Informació

  A la sol·licitud de participació s'ha d'adjuntar el justificant de l'ingrés de la taxa que els aspirants han de satisfer mitjançant un ingrés en el número de compte ES63 3058 2616 4727 3200 0027 de l'entitat bancària CAJAMAR Caixa Rural, la titularitat del qual correspon a l'Ajuntament de Busot.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en el procés selectiu han de dirigir-se a l'Alcaldia de la Corporació i han de presentar-se, preferentment, per mitjans telemàtics, en la seu electrònica de l'Ajuntament. Cod. Validació: 5YS96QDHD2ACG3XE7MMXM65SY | Verificació: https://busot.sedelectronica.es/ de Busot https://busot.sedelectronica.es, en el model aprovat a aquest efecte i disponible en aquesta seu electrònica.
  Alternativament, podrà presentar-se en horari de 10 a 14 hores de dilluns a divendres, en el registre general de l'Ajuntament de Busot (plaça de l'Ajuntament, número 1, de Busot) o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que es presente en les oficines de Correus i Telègrafs, ha de fer-se en sobre obert i deixar-hi constància de la data de presentació.
  Els participants que presenten la sol·licitud en altres registres que no siga el de l'Ajuntament de Busot han de remetre una còpia d'aquesta, dins del termini de presentació de sol·licituds, a l'adreça de correu electrònic següent: busot@busot.es. Si no es compleix aquest requisit, no seran admesos en la convocatòria.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://busot.sedelectronica.es/?x=LyYnkP4Fkmu5TtwtvtwI5A


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar