Detall

Agent de la Policia Local, mitjançant procediment de consolidació d'ocupació temporal


 • Descripció

  Agent de la Policia Local, mitjançant procediment de consolidació d'ocupació temporal


 • Organisme

  Albatera
  Plaza España, 1
  Tel:965485000
  Fax:965487474


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  TORN LLIURE:
  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic, o equivalent.
  d) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establit per l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de l'Administració local, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, i no tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  f) Tindre una talla mínima d'1'65 metres per als homes i 1'60 metres per a les dones.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.

  Les condicions exigides ho seran en relació amb l'últim dia del termini per a la presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa s'ha d'efectuar mitjançant una autoliquidació des del mòdul d'autoliquidacions de la web de Suma Gestión Tributaria (www.suma.es). Es pot realitzar l'ingrés des de la mateixa pàgina web o imprimir el document per a ingressar-ho a través d'una entitat col·laboradora.

  L'impagament dels drets d'examen donarà lloc a l'exclusió definitiva de la persona aspirant del procés selectiu i no serà possible l'esmena posterior. En el cas que quede exclòs per qualsevol causa, no tindrà dret a la devolució de l'import satisfet.


 • Places

  Nombre de places

  4

 • Documentació / Informació

  En les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés selectiu, els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions que s'exigeixen en els requisits i s'han de comprometre a prestar el preceptiu jurament o promesa previst en l'RD 707/1979. A més, s'hi ha d'indicar si concorren per torn lliure o concurs de mèrits per mobilitat, i s'han de dirigir a la Presidència de la Corporació de l'Ajuntament d'Albatera.

  Les instàncies han d'anar acompanyades de:
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen. Els drets d'examen esmentats només es retornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits per a participar-hi.

  - Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.

  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria.

  - La documentació original i/o compulsada dels mèrits al·legats a valorar en la fase de concurs. No es tindrà en compte mèrit algun que no s'acredite en aqueix moment.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de Documents de l'Ajuntament, situat al c/ Plaza d'Espanya, núm. 1, o en qualsevol altre registre previst en les normes vigents. També es podran remetre de conformitat amb el que es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions publiques.

  En cas de presentar la sol·licitud en un registre diferent al municipal, cal remetre a l'Ajuntament, el mateix dia de la presentació de la instància, una còpia d'aquesta registrada al número de fax 965 487474 o al correu electrònic ayuntamiento@albatera.org, la qual cosa és un requisit indispensable per a acceptar la sol·licitud.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://albatera.sedelectronica.es (tauler d'anuncis)


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar