Detall

Convocatòria proves selectives d'accés al cos superior tècnic de comunicació i relacions informatives de l'Administració de la Generalitat, A1-05, sector administració especial, convocatòria 1/18.


 • Descripció

  Convocatòria proves selectives d'accés al cos superior tècnic de comunicació i relacions informatives de l'Administració de la Generalitat, A1-05, sector administració especial, convocatòria 1/18.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Oposició : (Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions)

 • Termini

  OBERT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Llicenciatura en Periodisme, llicenciatura en Comunicació Audiovisual o, bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.


 • Requisits especifics

  No pot participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de funcionari de carrera del cos superior tècnic de comunicació i relacions informatives de l'Administració de la Generalitat, A1-05, sector Administració especial.


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, la d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la nacionalitat que tinga, el cònjuge de les i els espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.

  Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua.

  Els nacionals del Regne Unit podran participar en aquest procés selectiu sempre que la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds siga anterior a la data de retirada efectiva del Regne Unit com a estat membre de la Unió Europea.

  2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.

  3. Estar en possessió del títol de llicenciatura en Periodisme, de llicenciatura en Comunicació Audiovisual o, bé, del títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complir les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

  No obstant això, de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria quinzena de l'LOGFPV, el personal que manque de la titulació específica exigida per a l'accés al cos o l'escala en què es classifique el lloc, que haja exercit com a personal temporal, per haver sigut modificat en aplicació del que disposa l'apartat primer de la disposició addicional tercera de la llei mencionada, podrà participar en les convocatòries dels procediments selectius a aquest cos o escala, corresponents a les ofertes d'ocupació pública dels exercicis 2017 a 2019, sempre que estiguen en possessió d'una titulació del nivell exigit per a l'accés al grup o el subgrup de classificació professional del cos o l'escala convocat.

  Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la credencial d'homologació corresponent o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

  4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.

  5. Habilitació: no haver sigut separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.

  Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

  Les condicions per a l'admissió a aquestes proves s'han de complir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió.

  En qualsevol moment, l'Administració pot requerir els aspirants perquè acrediten el compliment dels requisits exigits per a la seua participació, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagen d'aportar en aquest procés selectiu.

  Si no s'acrediten els requisits o no s'aporten els documents en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, l'aspirant pot quedar exclòs del procés selectiu.


 • Exempció / Reducció taxes

  Bonificacions:

  a) La presentació de la sol·licitud de participació en les proves per mitjans telemàtics, tindrà una bonificació del 10 % de la quota íntegra, que s'aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud.

  b) Les persones que acrediten formar part d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general tenen una bonificació del 50 % de la quota íntegra acumulable a la fixada en l'apartat a anterior. Per a aquest efecte, han d'assenyalar l'apartat de 'Bonificacions' de la sol·licitud telemàtica i aquesta s'aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud.

  Exempcions. Estan exemptes del pagament de la taxa:

  a) Les persones que acrediten un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %. S'aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i si s'ha assenyalat l'apartat d'exempcions 'Discapacitats' de la sol·licitud telemàtica.

  b) Les persones que acrediten formar part d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. S'aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i si s'ha assenyalat l'apartat d'exempcions 'Família nombrosa especial' de la sol·licitud telemàtica.

  c) Les dones víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de la Generalitat, de 23 de novembre, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com les persones que es troben en situació d'exclusió social i que acrediten aquest fet mitjançant el document corresponent expedit per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. Aquesta s'aplicarà automàticament en efectuar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i si s'ha assenyalat l'apartat 'Altres' de la sol·licitud telemàtica.


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  Llocs corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2017-2018.
  - Torn d'accés lliure: 6 llocs


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar electrònicament, d'acord amb el que estableix l'article 14 del Decret 3/2017; a aquest efecte, cal estar registrat per a l'ús del sistema d'identificació i de signatura electrònica Cl@ve o disposar d'un certificat digital de signatura electrònica o DNIe, tal com es recull en l'annex III d'aquesta convocatòria i han d'omplir-se per mitjà del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat Http://sede.gva.es (cercador d'ocupació pública, descripció: 1/18, tramitar amb certificat) i es realitzarà el pagament telemàtic de la taxa.

  La presentació electrònica requereix el compliment successiu dels passos següents:
  a) l'ompliment i la inscripció en línia.
  b) el pagament electrònic de la taxa corresponent.
  c) el registre electrònic de la sol·licitud.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=71485


 • Altres formes de presentació

  Quan, per motius tècnics no imputables a les persones interessades a participar en aquest procediment selectiu i malgrat haver abonat la taxa corresponent telemàticament, no puguen completar el procés de signatura i registre de la sol·licitud de manera electrònica i, conseqüentment, no figuren en la llista provisional de persones admeses i excloses en la realització de les proves, aquestes han d'esmenar la seua sol·licitud de la manera prevista en la base 6.3 d'aquesta convocatòria.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/25/pdf/2019_7531.pdf


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar