Detall

Agents de Policia Local


 • Descripció

  Agents de Policia Local


 • Organisme

  Pego
  Plaça Ajuntament, 1
  Tel:965570011
  Fax:965572583


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció publica, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica: títol de batxillerat o tècnic, o equivalent.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  215,00 €


  Descripció de la taxa

  Compte ES9000811028810001037408


 • Places

  Nombre de places

  4

 • Documentació / Informació

  a) Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen. La taxa per concurrència en aquest procés selectiu es fixa en 215 €, que s'han d'ingressar en el compte ES9000811028810001037408. Els drets d'examen només es retornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits per a participar-hi. En l'article 6 de l'Ordenança fiscal s'indica el següent: "per al cas de la prova psicotècnica i reconeixement mèdic, de no prestar-se efectivament aquests serveis, ja siga per no superar les proves prèvies o per qualsevol altra causa, es procedirà a la devolució de l'import pagat per aquest concepte, amb la prèvia sol·licitud per part de l'interessat". D'acord amb el que s'estableix en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova la Llei reguladora de les hisendes locals, no serà procedent la devolució de la taxa ingressada en els supòsits d'exclusió definitiva de les proves per causes imputables a la persona interessada, com poden ser l'incompliment dels requisits de la convocatòria o la no-presentació en el termini de presentació d'instàncies dels documents requerits La falta del pagament de la taxa en el termini assenyalat en el termini de presentació d'instàncies determinarà la inadmissió de l'aspirant a les proves selectives.
  b) DNI o document equivalent acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant.
  c) Declaració responsable en què els candidats manifesten que compleixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els quals s'han d'acreditar posteriorment, en cas que siguen seleccionats.


 • Lloc de presentació

  Registre Electrònic General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://pego.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar