Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Plaça de conductor


 • Descripció

  Plaça de conductor


 • Organisme

  Albal
  Plaça del Jardí, 7
  Tel:961260056
  Fax:961270861


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun de la resta d'estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes previstos en l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  2. Edat: tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3. Capacitat: els aspirants han de tindre la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions del lloc de treball oferit. Una vegada finalitzat el procediment selectiu, aquesta circumstància s'ha d'acreditar mitjançant la presentació dels documents establits en aquestes bases.
  4. Titulació: tindre el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o el de Graduat Escolar o el títol de Formació Professional en primer grau o equivalents, o estar en condicions d'obtindre'l abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar l'aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas. Les titulacions obtingudes a l'estranger s'han de justificar amb la documentació que n'acredite l'homologació.
  5. Autoritzacions per a conduir vehicles a motor: estar en possessió del permís de conducció de la classe B abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.
  6. Habilitació: no haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per resolució judicial per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i de les quals haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  48,08 €


  Descripció de la taxa

  Número de compte: ES61 0030 3104 4208 7000 5271


 • Exempció / Reducció taxes

  De conformitat amb el que es preveu en l'article 6 de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius en processos de selecció de personal de l'Ajuntament d'Albal gaudiran d'exempció els subjectes passius següents:
  a) les persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, mitjançant la presentació del certificat de minusvalidesa o la resolució d'incapacitat permanent total que ho acredite.
  b) les persones inscrites com a demandants d'ocupació en el moment de la convocatòria, fet que ha d'acreditar-se amb la fotocòpia del DARDE (certificat de situació laboral) i la vida laboral emesa per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  c) les famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c. de la Llei 40/2003 de protecció de família nombrosa, amb l'aportació del títol que acredite aquesta condició.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  PERSONAL LABORAL, EN CONVOCATÒRIA LLIURE I EN EL MARC DEL PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Documentació / Informació

  1. Còpia compulsada del document nacional d'identitat, el passaport, número d'identitat d'estranger o qualsevol altre document que acredite el compliment dels requisits de l'article 3.1 i 3.2 d'aquestes bases.
  2. Còpia compulsada del permís per a conduir vehicles a motor, classe B.
  3. Justificant d'haver ingressat els drets d'examen; l'aspirant ha d'adjuntar a la instància el resguard acreditatiu del seu ingrés directe o per transferència en el compte ES61 0030 3104 4208 7000 5271 obert a nom de l'Ajuntament d'Albal en el Banc Espanyol de Crèdit, i en la transferència ha de fer constar el concepte i el nom de l'aspirant. Si el pagament s'efectua mitjançant un gir postal o telegràfic, s'ha de consignar en la instància el número de gir i adjuntar-ne el justificant. El no-pagament dins del termini de presentació de sol·licituds determinarà l'exclusió de l'aspirant.


 • Lloc de presentació

  S'han de presentar ajustades al model normalitzat indicat, per mitjans telemàtics. També es poden presentar les sol·licituds de la manera prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://albalsitae.sede.gva.es/sitae/CambiarLenguajeDoAction.do?idioma=es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar