Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Moncofa
  Plaza Constitución, 1
  Tel:964580421
  Fax:964580348


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxillerat o tècnic, o equivalent, o haver complit les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies; l'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.
  c) No patir cap malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'acompliment de les corresponents funcions, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establides en l'annex III.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  f) No tindre antecedents penals.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A, que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg, per a permisos de conducció de motocicletes obtinguts abans del 8 de desembre de 2009 (Reglament general de conductors, aprovat per RD 772/1997, de 30 de maig), o A2, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 35 kW i una relació potència/pes màxima de 0,2 kW/kg i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la seua potència, per als obtinguts a partir de l'esmentada data (Reglament general de conductors vigent, aprovat per RD 828/2009, de 8 de maig).
  h) Comprometre's a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.


 • Taxa ordinària

  35,00 €


  Descripció de la taxa

  Autoliquidació


 • Exempció / Reducció taxes

  Bonificada 90 %. Cal aportar el certificat expedit per l'oficina competent que acredite la situació de desocupació.
  Exempció per a persones amb discapacitat superior o igual al 33 %.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  3 d'aquestes per torn lliure i 1 per mobilitat.


 • Documentació / Informació

  · Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  · Justificant d'haver ingressat els drets d'examen d'acord amb l'ordenança, que s'han de satisfer mitjançant una autoliquidació, el justificant de pagament de la qual constitueix un requisit indispensable per a poder participar en les proves selectives, i que haurà d'acompanyar la sol·licitud de participació en aquestes. El pagament de les taxes es podrà efectuar a través de la pàgina web, www.moncofa.com/ pagament d'impostos/Moncofa liquidacions/ drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://moncofa.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar