Detall

Agent de policia local


 • Descripció

  Agent de policia local


 • Organisme

  Moncofa
  Plaza Constitución, 1
  Tel:964580421
  Fax:964580348


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOE.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió o haver complit les condicions per a l'obtenció del títol de Batxillerat Superior, Formació Professional de 2n grau, o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies; l'equivalència ha de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i ha d'estar degudament acreditada en aquest sentit per les persones aspirants.
  c) No patir cap malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'acompliment de les corresponents funcions, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establides en l'annex III.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals o de qualsevol altra institució juridicopública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
  f) No tindre antecedents penals.
  Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A, que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg, per a permisos de conducció de motocicletes obtinguts abans del 8 de desembre de 2009 (Reglament general de conductors, aprovat per RD 772/1997, de 30 de maig), o A2, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 35 kW i una relació potència/pes màxima de 0,2 kW/kg i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la seua potència, per als obtinguts a partir de l'esmentada data (Reglament general de conductors vigent, aprovat per RD 828/2009, de 8 de maig).
  h) Comprometre's a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.


 • Taxa ordinària

  45,00 €


  Descripció de la taxa

  Autoliquidació


 • Exempció / Reducció taxes

  Bonificada 90 %. Cal aportar el certificat expedit per l'oficina competent que acredite la situació de desocupació.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  3 d'aquestes per torn lliure i 1 per mobilitat.


 • Documentació / Informació

  · Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  · Justificant d'haver ingressat els drets d'examen d'acord amb l'ordenança, que s'han de satisfer mitjançant una autoliquidació, el justificant de pagament de la qual constitueix un requisit indispensable per a poder participar en les proves selectives, i que haurà d'acompanyar la sol·licitud de participació en aquestes. El pagament de les taxes es podrà efectuar a través de la pàgina web, www.moncofa.com/ pagament d'impostos/Moncofa liquidacions/ drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://moncofa.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar