Detall

Convocatòries de proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l'Administració de la Generalitat, A2-13, sector administració especial, convocatòria 7/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional,funcional


 • Descripció

  Convocatòries de proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l'Administració de la Generalitat, A2-13, sector administració especial, convocatòria 7/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional,funcional


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [bases])

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Titulació d'Enginyeria Tècnica Forestal o bé, un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.


 • Requisits especifics

  No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de funcionari de carrera del cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l'Administració de la Generalitat, A2-13, sector administració especial.


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.

  Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua.

  Els nacionals del Regne Unit podran participar en el present procés selectiu sempre que la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds siga anterior a la data de retirada efectiva del Regne Unit com a estat membre de la Unió Europea.

  2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.

  3. Estar en possessió del títol d'Enginyeria Tècnica Forestal, o bé, un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

  No obstant això, de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria quinzena de la LOGFPV, el personal que no tinga la titulació específica exigida per a l'accés al cos o l'escala en el qual es classifique el lloc, que haja exercit com a personal temporal, com que ha sigut modificat en aplicació del que disposa l'apartat primer de la disposició addicional tercera de la llei esmentada, podrà participar en les convocatòries dels procediments selectius a aquest cos o escala corresponents a les ofertes d'ocupació pública dels exercicis 2017 a 2019, sempre que estiguen en possessió d'una titulació del nivell exigit per a l'accés al grup o subgrup de classificació professional del cos o l'escala convocat.

  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

  4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.

  5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.

  Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

  Podran optar al torn reservat per a persones amb diversitat funcional les persones aspirants que complisquen els requisits anteriors i tinguen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i que ho formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions establides en la base 4.4.

  Les condicions per a l'admissió a aquestes proves s'han de reunir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu fins al moment de presa de possessió.

  L'administració podrà requerir en qualsevol moment a les persones aspirants que acrediten el compliment dels requisits exigits per a la seua participació, així com, la veracitat de qualsevol dels documents que hagen d'aportar en aquest procés selectiu.

  Si els requisits no s'acrediten o els documents no s'aporten en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu.


 • Exempció / Reducció taxes

  Bonificacions:

  a) La presentació de la sol·licitud de participació en les proves per mitjans telemàtics tindrà una bonificació del deu per cent de la quota íntegra, que s'aplicarà de manera automàtica en realitzar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud.

  b) Les persones que acrediten que formen part d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general obtindran una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra acumulable a la fixada en l'apartat a anterior, per a la qual cosa han d'assenyalar l'apartat de "Bonificacions" de la sol·licitud telemàtica i s'aplicarà de manera automàtica en realitzar pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud.

  Exempcions. Estan exemptes del pagament de la taxa:

  a) Les persones que acrediten un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %. S'aplicarà automàticament en realitzar pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar en l'apartat d'exempcions «Discapacitats» de la sol·licitud telemàtica.

  b) Les persones que acrediten que formen part d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. S'aplicarà automàticament en realitzar pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar en l'apartat d'exempcions «Família nombrosa especial» de la sol·licitud telemàtica.

  c) Les dones víctimes d'actes de violència sobre la dona, que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com els que acrediten trobar-se en situació d'exclusió social mitjançant el corresponent document expedit per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. S'aplicarà automàticament en realitzar pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar en l'apartat d'exempcions «Altres» de la sol·licitud telemàtica.


 • Places

  Nombre de places

  9

  Descripció de les places

  Llocs corresponents a l'oferta pública d'ocupació de 2017
  Torn lliure: 8
  Reserva diversitat funcional: 1


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar per via electrònica, d'acord amb el que estableix l'article 14 del Decret 3/2017, a aquest efecte, per a la qual cosa és necessari estar registrat per a l'ús del sistema d'identificació i signatura electrònica Cl@ve o tindre un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe, tal com recull l'annex III de la present convocatòria i s'ha d'omplir a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat Http://sede.gva.es (cercador d'ocupació pública, descripció: 7/18, tramitar amb certificat) i s'ha de realitzar el pagament telemàtic de la taxa.

  La presentació electrònica requerirà el compliment successiu dels passos següents:
  a) L'ompliment i la inscripció en línia.
  b) El pagament electrònic de la taxa corresponent.
  c) El registre electrònic de la sol·licitud.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=71514


 • Altres formes de presentació

  Quan, per motius tècnics no imputables a les persones interessades a participar en el present procediment selectiu que hagen abonat la taxa corresponent de forma telemàtica, no siga possible completar el procés de signatura i registre de la sol·licitud de manera electrònica i, conseqüentment, no figuren en la llista provisional de persones admeses i excloses a la realització de les proves, aquestes han d'esmenar la seua sol·licitud en la forma prevista en la base 6.3 d'aquesta convocatòria.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/25/pdf/2019_7554.pdf


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar