Detall

Convocatòria proves selectives d'accés al Cos Superior de Gestió en Enginyeria Tècnica en Informàtica de l'administració de la Generalitat, A2-02, sector administració especial, convocatòria 6/18, torn de promoció interna


 • Descripció

  Convocatòria proves selectives d'accés al Cos Superior de Gestió en Enginyeria Tècnica en Informàtica de l'administració de la Generalitat, A2-02, sector administració especial, convocatòria 6/18, torn de promoció interna


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [bases])

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos.


 • Requisits especifics

  No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de funcionari de carrera del cos superior de gestió en tecnologies de la informació de l'Administració de la Generalitat, A2-02, sector administració especial.


 • Requisits generals

  1. Per a l'admissió a aquestes proves selectives, les persones aspirants han de reunir, a més de les condicions previstes en l'article 56 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en relació amb l'article 53 de la LOGFPV, els requisits següents:

  1.1. Ser personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat dels cossos als quals es fa referència en el present apartat per a cada una de les modalitats, i haver prestat serveis efectius durant almenys dos anys en el cos o l'escala des del qual s'accedeix, tal com estableix l'article 119 de l'LOGFPV.

  Les modalitats d'accés a la promoció interna tindran, en cada cas, la procedència següent:

  - Modalitat A: Promoció interna vertical: prevista per al personal funcionari de carrera que pertanga al cos C1-02 (especialistes en Sistemes i Tecnologies de la Informació, de l'annex I de l'LOGFPV).
  - Modalitat B: Promoció interna horitzontal: prevista per al personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del mateix subgrup de classificació professional (qualsevol subgrup A2 de l'annex I de l'LOGFPV excepte l'A2-02).
  - Modalitat C: Promoció interna mixta: prevista per al personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del subgrup C1 de l'annex I, de la LOGFPV, excepte el C1-02).

  El personal funcionari de carrera que no haja pogut ser integrat en els cossos que estableix l'annex I de l'LOGFPV podrà igualment accedir al subgrup A2-02 mitjançant promoció interna mixta si pertany al subgrup C1 o per promoció interna horitzontal si pertany al subgrup A2.

  1.2. Estar en possessió del títol d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, o bé, d'un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o tindre complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

  No obstant això, de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria quinzena de la LOGFPV, el personal que no tinga la titulació específica exigida per a l'accés al cos o l'escala en el qual es classifique el lloc, que haja exercit com a personal temporal, per haver sigut modificat en aplicació del que disposa l'apartat primer de la disposició addicional tercera de la llei esmentada, podrà participar en les convocatòries dels procediments selectius a aquest cos o escala corresponents a les ofertes d'ocupació pública dels exercicis 2017 a 2019, sempre que estiguen en possessió d'una titulació del nivell exigit per a l'accés al grup o subgrup de classificació professional del cos o l'escala convocat.

  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

  2. Les condicions per a l'admissió a aquestes proves s'han de reunir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu fins al moment de presa de possessió.

  3. L'administració podrà requerir en qualsevol moment a les persones aspirants que acrediten el compliment dels requisits exigits per a la seua participació, així com, la veracitat de qualsevol dels documents que hagen d'aportar en aquest procés selectiu.

  Si els requisits no s'acrediten o els documents no s'aporten en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu.


 • Exempció / Reducció taxes

  Bonificacions:

  a) La presentació de la sol·licitud de participació en les proves per mitjans telemàtics tindrà una bonificació del deu per cent de la quota íntegra, que s'aplicarà de manera automàtica en realitzar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud.

  b) Les persones que acrediten que formen part d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general obtindran una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra acumulable a la fixada en l'apartat a anterior, per a la qual cosa han d'assenyalar l'apartat de "Bonificacions" de la sol·licitud telemàtica i s'aplicarà de manera automàtica en realitzar pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud.

  Exempcions. Estan exemptes del pagament de la taxa:

  a) Les persones que acrediten un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %. S'aplicarà automàticament en realitzar pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar en l'apartat d'exempcions «Discapacitats» de la sol·licitud telemàtica.

  b) Les persones que acrediten que formen part d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. S'aplicarà automàticament en realitzar pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar en l'apartat d'exempcions «Família nombrosa especial» de la sol·licitud telemàtica.

  c) Les dones víctimes d'actes de violència sobre la dona, que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com els que acrediten trobar-se en situació d'exclusió social mitjançant el corresponent document expedit per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. S'aplicarà automàticament en realitzar pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar en l'apartat d'exempcions «Altres» de la sol·licitud telemàtica.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  Llocs corresponents a l'oferta d'ocupació pública 2017.
  - Torn de promoció interna: 4


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar per via electrònica, d'acord amb el que estableix l'article 14 del Decret 3/2017, a aquest efecte, per a la qual cosa és necessari estar registrat per a l'ús del sistema d'identificació i signatura electrònica Cl@ve o tindre un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe, tal com recull l'annex III de la present convocatòria i s'ha d'omplir a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat Http://sede.gva.es (cercador d'ocupació pública, descripció: 6/18, tramitar amb certificat) i s'ha de realitzar el pagament telemàtic de la taxa.

  La presentació electrònica requerirà el compliment successiu dels passos següents:
  a) L'ompliment i la inscripció en línia.
  b) El pagament electrònic de la taxa corresponent.
  c) El registre electrònic de la sol·licitud.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=71532


 • Altres formes de presentació

  No seran admeses i, conseqüentment, quedaran excloses del procés selectiu les persones que hagen abonat la taxa, però no hagen registrat la sol·licitud electrònicament, sense perjudici del que s'indica en l'apartat següent. Quan, per motius tècnics no imputables a les persones interessades a participar en el present procediment selectiu que hagen abonat la taxa corresponent de forma telemàtica, no siga possible completar el procés de signatura i registre de la sol·licitud de manera electrònica i, conseqüentment, no figuren en la llista provisional de persones admeses i excloses a la realització de les proves, aquestes han d'esmenar la seua sol·licitud en la forma prevista en la base 6.3 d'aquesta convocatòria.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/25/pdf/2019_7550.pdf


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar