Detall

Tècnic/a mitjà d'administració especial: fisioterapeuta del Centre de Dia de Discapacitats


 • Descripció

  Tècnic/a mitjà d'administració especial: fisioterapeuta del Centre de Dia de Discapacitats


 • Organisme

  Ontinyent
  Plaça Major, 1
  Tel:962918200
  Fax:962918202


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado. (BOE núm. 272, de 12/11/2019)


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser ciutadà/ana d'un país membre de la Unió Europea o dels països als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors/ores, en els termes previstos en la llei estatal que regula la matèria. Les persones aspirants, la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola, han d'acreditar, igualment, que no estan incurses en cap sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.
  b) Les convocatòries que impliquen l'exercici de potestats públiques o de responsabilitat en la salvaguarda dels interessos del municipi d'Ontinyent quedaran reservades a personal funcionari de nacionalitat espanyola, segons el que es disposa en la Llei 17/1993, de 23 de desembre.
  c) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigida que es determine en les bases específiques de la convocatòria. En cas que s'aporten titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  e) No patir cap malaltia ni tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions corresponents.
  f) No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei a l'Administració de l'Estat, de les comunitats autònomes o entitats locals, ni estar inhabilitat/ada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  g) Coneixements de valencià que cal acreditar mitjançant una certificació o títol expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià o la convalidació, per aquest organisme, de qualsevol altre títol referit al nivell de coneixements exigible d'acord amb la relació de llocs de treball.
  Les condicions per a ser admés/esa a les proves s'han de reunir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.


 • Taxa ordinària

  51,75 €


  Descripció de la taxa

  Compte restringit de la Caixa d'Estalvis d'Ontinyent número 2045/6001/56/1100004408 o en una altre que puga especificar-se.


 • Exempció / Reducció taxes

  Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 % estan exemptes del pagament dels drets d'examen. Aquestes persones aspirants han de presentar una certificat de la Conselleria de Benestar Social o dels òrgans competents d'altres administracions públiques, original o còpia acarada, que acredite una discapacitat igual o superior al 33 %, certificat que s'ha d'afegir a la sol·licitud de participació en substitució del resguard de pagament de la taxa. Així mateix s'hi ha de fer constar, en aquest cas, el grau i el tipus de discapacitat en la casella corresponent de la instància.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Procés de consolidació d'ocupació temporal per a la selecció


 • Documentació / Informació

  - DNI
  - Titulació acadèmica (grau Fisioteràpia o equivalent).
  - Coneixements de valencià (elemental B1)


 • Lloc de presentació

  Registre General o en la forma que determina la Llei 39/2015


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ontinyent.es/va/content/recursos-humans-0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar