Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Educador/a social


 • Descripció

  Educador/a social


 • Organisme

  Almussafes
  Passeig del Parc, s/n
  Tel:961782050
  Fax:961794462


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  · Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i, en el cas de persones estrangeres no comunitàries, tindre permís de treball i permís de residència legal a Espanya, en els termes establits en l'art. 57 de TREBEP i l'LO 2/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
  · Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  · Titulació: diplomatura o grau en Educació Social o equivalent, o estar en condicions d'obtindre-la en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  · Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  · No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública de l'Estat, comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat ni suspés/esa per a l'exercici de les funcions públiques.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  Compte d'aquesta corporació IBAN: ES25 3058 2279 7127 2000 2935 - CAJAMAR


 • Places

  Descripció de les places

  Educador/a social per a l'execució del programa d'ocupació temporal de suport als serveis socials municipals.


 • Documentació / Informació

  · Fotocòpia del DNI.
  · Justificant d'ingrés dels drets d'examen.
  · Fotocòpia de la titulació acadèmica.
  · Llista concreta i numerada dels mèrits valorables (annex III).
  No s'ha de presentar documentació justificativa d'aquests juntament amb la sol·licitud de participació en el procés selectiu, només la llista d'aquests, i se n'ha de presentar la justificació amb posterioritat, en cas que se supere la fase d'oposició, segons el que disposa la base esmentada. El contingut de la llista serà vinculant, per la qual cosa no es podrà valorar cap mèrit que no s'haja indicat en aquesta. En cas que es presente la llista de mèrits una vegada haja finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, aquests no es podran valorar.
  · Formulari d'autobaremació (annex IV), omplit tenint en compte les puntuacions establides en la base dotzena.
  · Projecte d'intervenció


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada d'aquest Ajuntament de 9.00 h a 14.00 h o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les persones que presenten la instància en alguna de les formes previstes en l'esmentat article tenen l'obligació, a més, de comunicar-ho al correu electrònic següent: almussafes_per@gva.es


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.almussafes.es/va/page/seguiment-doposicions


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar