Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Onil
  Plaza Mayor, 1
  Tel:966544745
  Fax:965564131


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que, d'acord amb el que disposa l'article 54 de la Llei 10/2010, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, permeta l'accés a l'ocupació pública.
  b) Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei.
  c) Estar en possessió del títol corresponent per a optar a la plaça (C2 - Graduat en Educació Secundària Obligatòria) o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. En el cas de la presentació d'una titulació equivalent a l'exigida, l'acreditació d'aquesta equivalència l'ha d'aportar l'aspirant mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'òrgan administratiu competent.
  d) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  e) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades, o en situació equivalent, ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Estar en possessió de coneixements de "valencià elemental", expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (requisit exigit en la vigent RLT - relació de llocs de treball del personal al servei de l'Ajuntament d'Onil).
  g) Estar en possessió de coneixements informàtics Word nivell bàsic i Access nivell bàsic.


 • Taxa ordinària

  17,18 €


  Descripció de la taxa

  autoliquidació


 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia del DNI o documentació equivalent per a les persones no nacionals.
  b) Justificant d'haver ingressat les taxes per un import de 17,18 euros en concepte de drets d'examen, de conformitat amb l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per tramitació i expedició de documents administratius no urbanístics i altres serveis administratius. El document d'autoliquidació per al pagament de la taxa per drets d'examen es confecciona des de la pàgina web de Suma Gestión Tributaria - Contribuents - Autoliquidacions - Drets d'examen - En l'apartat "Càlcul de la quota": Prendre part en oposicions - grup C2. L'ingrés es pot efectuar en el moment de generar l'autoliquidació amb la targeta de crèdit, o bé, una vegada s'imprimeix la carta de pagament a través de qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores indicades en l'autoliquidació. L'impagament dels drets d'examen no serà esmenable. Els drets d'examen es tornaran només amb la prèvia petició de l'interessat/a i en el cas de ser exclòs del procés selectiu.
  c) Els aspirants amb discapacitat han de presentar un certificat de la Generalitat Valenciana, o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite la discapacitat igual o superior al 33 per 100. En la sol·licitud s'ha d'indicar si requereix una adequació de temps o mitjans per a la realització de l'exercici.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'aquest Ajuntament, situat al c/ Barberán y Collar, 15 - 03430 Onil, o bé mitjançant qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://carpeta.onil.es/GDCarpetaCiudadano/Tablon.do?action=verAnuncios


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar