Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Peons de serveis múltiples


 • Descripció

  Peons de serveis múltiples


 • Organisme

  Ademuz
  Plaza Ayuntamiento , 1
  Tel:978782000
  Fax:978782371


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits especifics

  Permís de conduir B1.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, ni haver sigut separat o inhabilitat per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral.
  - No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisquen l'acompliment de les corresponents funcions.
  f) No incórrer en causes d'incompatibilitat, d'acord amb el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats al servei de les administracions públiques.
  g) Permís de conduir B1.


 • Taxa ordinària

  35,00 €


  Descripció de la taxa

  Banco Santander IBAN ES41 0049 0380 1122 1001 1223, Bankia IBAN ES53 2038 6130 3760 0001 8542 o Cajamar IBAN ES67 3058 7068 7927 3290 0017


 • Exempció / Reducció taxes

  Tindran exempció del pagament de taxes, segons l'ordenança fiscal de la taxa per drets d'examen de l'Ajuntament d'Ademuz (BOP núm. 243, del 20 de desembre de 2016), les persones que complisquen els següents requisits, per a la qual cosa han d'aportar els certificats corresponents juntament amb la instància: es concedirà una bonificació a les persones que acrediten la seua situació de desocupació en el termini de presentació d'instàncies. Es consideraran persones en situació de desocupació les que estiguen inscrites en el SERVEF i aquest certifique la situació mitjançant una presentació en el termini de presentació d'instàncies de certificat de situació laboral, que es pot sol·licitar de manera telemàtica mitjançant el codi AUTOSERVEF o de no tindre mitjans, en l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament, segons detall: - No percebre prestacions a nivell contributiu i/o assistencials reconegudes pel SEPE, 100 % de bonificació. La situació i les condicions anteriorment indicades han de constar, de manera expressa, en els certificats anteriorment esmentats, que han d'estar referits al termini que hi haja de presentació d'instàncies.


 • Documentació / Informació

  1. Fotocòpia del DNI del sol·licitant o de la targeta de residència, en cas d'estrangers.
  2. Fotocòpia del títol de Graduat Escolar, Graduat en ESO, Formació Professional de primer grau o equivalent, si es disposa d'aquest.
  3. Qualsevol altra documentació que s'estime convenient a l'efecte de ser tinguda en compte per a la baremació. Certificats d'empresa, vida laboral, certificats d'assistència a cursos de formació, etc.
  4. Fotocòpia del permís de conduir.
  5. Certificat mèdic en el qual es faça constar que es troba en bon estat físic per a poder realitzar la part pràctica del concurs oposició.
  6. Justificant del pagament de la taxa de drets d'examen. Per a l'admissió, serà necessari aportar l'abonament dels drets d'examen, que es fixen en la quantitat de 35 euros:
  L'abonament s'ha d'efectuar en el compte de la corporació en Banc Santander IBAN ES41 0049 0380 1122 1001 1223, Bankia IBAN ES53 2038 6130 3760 0001 8542 o Cajamar IBAN ES67 3058 7068 7927 3290 0017, i cal acreditar-lo amb el resguard ORIGINAL justificatiu de l'ingrés adherit a la instància. Els drets d'examen seran retornats, únicament, amb la prèvia petició de la persona interessada, en el cas de ser exclosa del procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament d'Ademuz o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ademuz.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar