Detall

Policia local


 • Descripció

  Policia local


 • Organisme

  Massanassa
  Plaça de les Escoles Velles, 1
  Tel:961255500
  Fax:961251754


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  - No tindre antecedents penals.
  - Estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic, o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies; l'equivalència l'ha de reconéixer l'administració competent i ha d'estar degudament acreditada en aquest sentit per les persones aspirants.
  - Tindre com a mínim díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A, que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  - No patir cap malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establides en l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els criteris mínims per a la selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i de reconeixement mèdic, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones. En virtut de l'article 6.4 del Decret 88/2001, de 24 d'abril, del Govern Valencià, prèviament a l'inici de les proves, els aspirants han d'aportar un certificat mèdic oficial en el qual es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria d'agent de Policia Local, i ha de constar que l'aspirant no es troba impedit o incapacitat per a l'accés a la funció pública. La falta de presentació d'aquest certificat, exclourà els aspirants de participar en el procés de selecció que es convoca. Aquest certificat s'ha d'aportar juntament amb la sol·licitud de participació en el procés selectiu.


 • Taxa ordinària

  105,00 €


  Descripció de la taxa

  Banco Sabadell-CAM núm. ES52-0081-1299-04-0001012504.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  De les places convocades, una (1) serà proveïda mitjançant una oposició, per torn lliure, i una altra (1), mitjançant concurs, per torn de mobilitat, de conformitat amb l'annex I del Decret 88/2001, de 24 d'abril, del Govern Valencià.


 • Documentació / Informació

  - Justificant d'haver abonat els drets d'examen, per un import de 105 euros. El compte bancari de l'Ajuntament de Massanassa per a efectuar l'ingrés és el de l'entitat Sabadell Cam, ES 52 0081 1299 0400 0101 2504, o el certificat emés per l'INEM en el cas de desocupats, expedit dins del termini de presentació d'instàncies, en el qual conste no ser perceptor de cap mena de subsidi.
  - Originals o fotocòpies compulsades dels mèrits que s'hagen de valorar en la fase de concurs per al torn de mobilitat. No es valorarà cap mèrit que no es justifique i s'adjunte a la instància. En qualsevol cas, els mèrits objecte de valoració seran els acreditats a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
  No serà corregible la presentació extemporània de la sol·licitud i la falta de pagament total o parcial de la taxa.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament de Massanassa (plaça Escoles Velles, núm. 1, Massanassa, 46470 València) o en la forma que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://va.massanassa.org/ver/1594/Oposicions.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar