Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Almenara
  Casablanca, 56
  Tel:962624801
  Fax:962623165


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'acompliment de funcions públiques per sentència ferma ni estar separat del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  d) No tindre antecedents penals.
  e) Estar en possessió del títol de Batxiller o, si escau, de la titulació equivalent, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  f) Tindre com a mínim díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  g) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  h) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  i) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  CAIXABANK ALMENARA ES39-2100-6296-7802-0000


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  - Una d'aquestes, mitjançant torn lliure.
  - Una mitjançant torn de mobilitat.


 • Documentació / Informació

  - Còpia simple del DNI, en vigor.
  - Còpia simple de la titulació exigida.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen per un import de 100 € en el compte bancari de l'Ajuntament d'Almenara CAIXABANK ALMENARA ES39-2100-6296-7802-0000, en què cal indicar el nom, els cognoms i el DNI/NIE.


 • Lloc de presentació

  - En el Registre de l'Ajuntament (carrer Casablanca, 56, 12590 Almenara).
  - En els registres de qualsevol dels òrgans o oficines que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, cal comunicar a l'Ajuntament aquesta circumstància abans de finalitzar el termini de presentació. La falta d'aquesta comunicació comportarà l'exclusió.
  - Per via telemàtica a través del portal d'administració electrònica de l'Ajuntament (https://almenara.sedelectronica.es/info.0).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://almenara.es/?page_id=3811


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar