Detall

Policia local


 • Descripció

  Policia local


 • Organisme

  Sumacàrcer
  Plaza Mayor, 1
  Tel:962595280
  Fax:962595531


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció
  pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c) Mancar d'antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre almenys díhuit anys d'edat i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, mitjançant declaració jurada, a portar armes de foc, i si cal, utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potencia/pes no superior a 0,16 kw/kg.
  h) No patir malaltia o defecte físic algun que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima de 1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  24,00 €


  Descripció de la taxa

  BANKIA , oficina de Sumacarcer amb el número següent:
  ES87 2038 6072 8764 0000 0984


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  PROCEDIMENT DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORA


 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia compulsada de la titulació de batxiller o tècnic o equivalent.
  b) Resguard acreditatiu del pagament previ dels drets d'examen, fixats en la quantitat de 24,04 €, segons el que s'estableix en l'ordenança fiscal reguladora,que seran satisfets mitjançant ingrés o transferència bancària en el compte de l'Ajuntament oberta en BANKIA , oficina de Sumacarcer amb el número següent:
  ES87 2038 6072 8764 0000 0984
  En el document d'ingrés o de transferència haurà de fer-se constar: "CONCURS -OPOSICIÓ 2 PLACES AUXILIAR POLICIA LOCAL SUMACÀRCER" i nom de l'aspirant. Elpagament de la taxa es justificarà mitjançant original o fotocòpia compulsada del document que acredite haver ingressat els drets d'examen.
  La falta del pagament dels drets d'examen, o la realització del mateix fora del termini de presentació d'instàncies, determinarà l'exclusió de la persona aspirant.
  Els citats drets d'examen només seran retornats a les persones aspirants que no siguen admeses en el procediment selectiu d'acord amb el que es preveu en l'ordenança fiscal reguladora.
  c) Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  d) A les instàncies també haurà d'acompanyar-se, en sobre tancat, la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen degudament compulsats, i que hagen de servir de base per a l'aplicació del barem del concurs. No es valorarà cap mèrit que no es justifique degudament. No es tindrà en compte mèrit algun que no s'acredite durant el termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar