Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Auxiliars del servei d'ajuda a domicili (SAD)


 • Descripció

  Auxiliars del servei d'ajuda a domicili (SAD)


 • Organisme

  Rojales
  Malecón de La Encanta, 1
  Tel:966715001
  Fax:966714742


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. A més, hi podran accedir:
  - Els nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o nacionals dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  - El cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquen a càrrec seu.
  Totes les persones aspirants han d'acompanyar la seua sol·licitud de la documentació que acredite les condicions que s'hi al·leguen.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent que impedisca l'accés a l'ocupació pública en el seu estat.
  e) Acreditar la seua qualificació professional d'atenció sociosanitària a persones en el domicili.
  A aquest efecte, es consideraran els següents títols i certificats segons el que s'estableix en la Resolució d'11 de desembre de 2017, de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es publica l'Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència:
  - Títol de tècnic auxiliar d'Infermeria
  - Certificat de professionalitat d'Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials.
  - El Certificat de Professionalitat d'Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili o l'equivalent Certificat de Professionalitat de l'ocupació d'Auxiliar d'Ajuda a Domicili.
  Aquests títols o certificats podran ser substituïts per uns altres que es publiquen amb els mateixos efectes professionals.
  f) Estar en possessió del carnet de conducció de tipus B1.
  g) Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, conforme al que disposa la llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del Sistema de Protecció de la Infància i l'Adolescència.


 • Documentació / Informació

  Juntament amb la instància inicial, caldrà presentar una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'aquest Ajuntament, seu electrònica o en qualsevol de les formes que determinen l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.rojales.es/el-ayuntamiento/procesos-selectivos/procesos-selectivos-en-vigor/


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar