Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Tècnics/ tècniques en Educació Infantil


 • Descripció

  Tècnics/ tècniques en Educació Infantil


 • Organisme

  Bellreguard
  Clot De L'Era, 10
  Tel:962815511
  Fax:962816218


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'altres Estats en els termes que preveu l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les funcions pròpies de la categoria de Tècnic/a en Educació Infantil.
  c) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa, llevat que una Llei dispose una altra edat màxima .
  d) No haver sigut separat/a, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics.
  e) Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions o circumstàncies: Mestre/a especialista en Educació Infantil, Tècnic Especialista en Jardí d'Infància (FP 2n grau), Tècnic Superior d'Educació Infantil (Cicle Formatiu de grau superior), personal habilitat a l'empara de l'Orde d'11 de gener de 1996 per la qual s'homologuen cursos d'especialització per al professorat d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i del primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria i
  d'habilitació per als professionals del primer cicle d'Educació Infantil, Personal acreditat a l'empara de la Resolució d'11 d'octubre de 1994 de la Direcció General de Centres Escolars del MEC sobre les titulacions mínimes dels professors de Centre Docent creats a instàncies de Corporacions Locals i comunitats autònomes


 • Taxa ordinària

  5,00 €


  Descripció de la taxa

  Iingressar al compte ES46 0030 3185 76 0020000271


 • Places

  Descripció de les places

  Contractació temporal dins del Conveni de Col·laboració a la Comunitat Valenciana per a l'execució del Pla d'Ordenació de les Escoles del Primer Cicle d'Educació Infantil


 • Documentació / Informació

  Currículum Vitae detallat dels mèrits al·legats i fotocòpies dels mateixos. Els mèrits al·legatss'entendran referits a la data d'espiració del termini de presentació de la sol·licitud, Aquells que no puguen ser justificats documentalment no seran objecte de valoració pel Tribunal de selecció. No serà necessari compulsar la documentació acreditativa, excepte qui resulte seleccionat, que ho farà amb caràcter previ a la seua incorporació a esta Administració municipal, en la fase d'acreditació de requisits.
  L'experiència professional s'acreditarà pels mitjans següents: còpia de contractes de treball junt amb informe de vida laboral emès pels organismes competents de la seguretat social; certificacions administratives -en cas de servicis prestats en les Administracions Públiques- expedides pel Secretari/a de l'Administració, o per l'òrgan que, si és el cas, exercisca les dites funcions, on conste clarament la categoria professional i la duració de la prestació de servicis; i per qualsevol altre document, expedit per l'Administració en què es reflectisca de forma fefaent l'experiència professional al·legada.
  En tot cas, quan s'aprecie discrepància entre la categoria professional reflectida en el contracte de treball registrat en les oficines de l'Institut Nacional d'Ocupació o el certificat expedit per una Administració, i el grup de cotització reflectit en l'informe de vida laboral, caldrà ajustar-se a allò que s'ha indicat en el contracte o en el certificat administratiu


 • Lloc de presentació

  Registre general de l'Ajuntament


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://transparencia.bellreguard.net/normativa/tauler-anuncis


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar