Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Peó brigada d'obres


 • Descripció

  Peó brigada d'obres


 • Organisme

  Nules
  Plaza Mayor, s/n
  Tel:964670001
  Fax:964674931


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, la d'algun de la resta d'estats membres de la Unió Europea o la d'un altre país estranger en els termes previstos en l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió de certificat d'escolaritat.
  d) Tindre la capacitat funcional suficient per a dur a terme les tasques.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial, o, en el cas de personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i de les quals haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Estar en possessió del carnet de conduir tipus B.
  g) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l'absència del qual serà un requisit no esmenable.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  Compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039


 • Documentació / Informació

  a) El model de sol·licitud signat i amb els camps obligatoris degudament omplits.
  b) Fotocòpia del DNI o original del DNI, només en cas de tramitació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules.
  d) La documentació acreditativa d'haver abonat els drets d'examen d'acord amb la base 3.6.

  3.6. Drets d'examen
  La persona aspirant, abans de fer l'ingrés de la taxa de 15 €, s'ha de personar en les oficines de l'Ajuntament (Intervenció) a fi que es realitze l'autoliquidació corresponent. Amb el justificant de l'autoliquidació, s'ha d'acudir a la Caixa Rural Sant Josep de Nules i ingressar la taxa en el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, amb la indicació del procés selectiu al qual correspon l'ingrés.
  En cas de fer l'ingrés dels drets d'examen mitjançant transferència bancària, gir postal o telegràfic, l'aspirant ha de fer constar el nom i els cognoms, el DNI i el procés selectiu al qual correspon, així com el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, de la Caixa Rural Sant Josep de Nules.


 • Lloc de presentació

  Registre d'aquesta Corporació, en horari d'oficina o a través de la forma prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015. d'1 d'octubre.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://nules.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar