Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Enginyer tècnic industrial


 • Descripció

  Enginyer tècnic industrial


 • Organisme

  Teulada
  Av. Santa Catalina, 2
  Tel:965740158
  Fax:965740153


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Tindre nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 de l'RDLeg 5/2015, pel qual s'aprova el TREBEP, o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea en els termes que estableix la Llei 17/1993, de 23 de desembre. En els casos de persones estrangeres la nacionalitat de les quals no estiga compresa entre la dels estats membres de la Unió Europea, els serà aplicable el que estableix la Llei 4/2000.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió del títol d'Enginyeria Tècnica Industrial, en qualsevol de les seues especialitats, el grau en Enginyeria Industrial, Enginyeria Superior Industrial o màster en Enginyeria Industrial, o haver finalitzat els estudis i abonat els drets corresponents per a l'obtenció.
  - No haver sigut separat del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  50,00 €


  Descripció de la taxa

  autoliquidació


 • Exempció / Reducció taxes

  Estan exemptes del pagament de la taxa:
  a) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
  b) Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria.
  Seran causes d'exclusió les següents:
  a) L'impagament dels drets d'examen, el fet de no aportar el justificant de l'ingrés o no especificar a quina prova selectiva correspon.
  b) No manifestar en la instància que es reuneixen tots els requisits que s'exigeixen en la base segona.
  c) No reunir algun dels requisits a què es refereix la base segona.
  d) L'omissió en la sol·licitud de la documentació indicada en la base tercera.


 • Documentació / Informació

  1. Justificant de l'abonament de les taxes.
  2. Fotocòpia del DNI.
  3. Fotocòpia del títol que acredite la participació en aquest procés selectiu.

  1. Els sol·licitants han de manifestar en la instància que reuneixen totes i cada una de les condicions que s'exigeixen en la base quarta, referides a la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies, així com els documents que n'acrediten el compliment, en relació amb els mèrits dels aspirants que volen que se'ls tinga en compte per a la fase de concurs. S'han de presentar de manera electrònica tal com especifiquen les bases d'aquesta convocatòria i la no-presentació dins del termini de presentació d'instàncies significarà la no-participació en la fase de concurs, de manera que només s'obtindrà la puntuació de la fase d'oposició, excepte en el cas que consten en el seu expedient personal, en aquest cas només caldrà al·legar-ho. Els documents s'han de presentar en còpia electrònica.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar de manera electrònica, de conformitat amb el que estableix l'art. 14 en relació amb el 6.4. a, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el Registre electrònic de la Corporació, o en els registres electrònics de les entitats indicades en l'art. 2.1 de la llei esmentada.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://teuladamoraira.sedelectronica.es/?x=LpRiE2*hK*9Uo8GbwughKQ


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar