Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Monitors i professors d'EPA a temps parcial


 • Descripció

  Monitors i professors d'EPA a temps parcial


 • Organisme

  Sant Mateu
  Historiador Beti, 6
  Tel:964416171
  Fax:964416129


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (EBEP), quant a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  - Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques i no patir cap malaltia infectocontagiosa, ni tindre cap defecte físic o psíquic que incapacite per al treball objecte de la borsa. Aquest requisit s'ha d'acreditar, necessàriament, abans de la contractació mitjançant un certificat mèdic oficial.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars a les que exercien i de les quals haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  - Estar en possessió de titulació adequada o acreditar que es disposa de la suficient experiència i coneixements per a impartir el curs, taller o activitat corresponent.
  - No incórrer en cap de les causes d'incompatibilitat previstes en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques (L.53/84).


 • Taxa ordinària

  6,00 €


  Descripció de la taxa

  Els comptes següents: ES73-2038-6482-1460-0000-4425 (Bankia), ES04-3058-7409-2427-3200-0022 (Cajamar).


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del DNI.
  - Acreditació de mèrits, segons l'annex I a les presents bases: no es valoraran els que no s'acrediten mitjançant la presentació del títol, certificat o document expedit per l'òrgan competent.
  - Projecte de l'activitat que es desenvoluparà a l'Escola Permanent d'Adults, ajustat al que s'indica en l'annex III.
  - Acreditació d'estar en possessió de la titulació adequada o que es disposa de la suficient experiència i coneixements per a impartir el curs, taller o activitat corresponent; no obstant això, els que hagen sigut contractats/ades en altres ocasions com a monitor/a professor/a de l'Escola Permanent d'Adults, i sol·liciten impartir classes sobre la mateixa matèria, han d'acreditar aquesta circumstància a l'efecte de la seua admissió a la convocatòria i quedaran eximits d'aportar altra documentació justificativa.
  - Còpia del rebut d'ingrés bancari de l'import de 6,00 € en concepte de "Participació en proves selectives de personal", d'acord amb l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents i serveis administratius. L'ingrés es podrà efectuar en els comptes següents: ES73-2038-6482-1460-0000-4425 (Bankia), ES04-3058-7409-2427-3200-0022 (Cajamar).


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds per a participar en la constitució de la borsa, que s'han d'ajustar al model d'instància disponible en la seu electrònica de l'Ajuntament (https://santmateu.sedelectronica.es), s'han de presentar en el Registre de l'Ajuntament, o per qualsevol dels procediments que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://santmateu.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar