Detall

Treballador/a social


 • Descripció

  Treballador/a social


 • Organisme

  Alcalà de Xivert
  Purísima, 23
  Tel:964410301
  Fax:964410139


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun país membre de la Unió Europea o, si escau, la d'algun altre país al qual, en virtut de tractats internacionals subscrits amb la Unió i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors/ores en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat de la Unió Europea. També s'entendran admissibles les sol·licituds cursades per estrangers amb residència legal a Espanya, en els termes assenyalats en l'article 57.4 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. (Les persones aspirants majors de setze anys i menors de díhuit han de complir els requisits exigits en l'article 7 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors)
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i de les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  Les persones aspirants han de satisfer els drets d'examen pels mitjans següents:
  - Per autoliquidació que facilitarà l'Ajuntament, en les oficines municipals situades al carrer Puríssima.
  - Mitjançant l'ingrés en l'oficina de BANKIA d'Alcalà de Xivert, IBAN ES76 2038 6331 5860 0000 6079, situada a la plaça del Frontó, 8, d'aquesta localitat.
  - Mitjançant transferència bancària, de conformitat amb el que preveu l'art. 16 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  A l'efecte d'identificar l'ingrés, en la transferència bancària ha de constar obligatòriament el nom i els cognoms de l'aspirant, així com el seu DNI i la identificació de les proves selectives a les quals opta.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Tipus de contracte: laboral temporal a temps complet, per obra o servei determinat a l'empara del que disposa l'art.3 de l'RD2720/98, de 18 de desembre, pel qual es desplega l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada.
  - Jornada laboral: de dilluns a divendres amb els descansos determinats per llei.
  - El salari serà de 2.061,46 € bruts mensuals.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies (model annex II) per a sol·licitar prendre part en el procediment selectiu s'han de dirigir al Sr. Alcalde President.

  A la instància s'han d'adjuntar els documents següents:
  a) El justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  b) Currículum i documentació acreditativa dels mèrits i les circumstàncies que s'al·leguen per a la fase de concurs, inclosos com a baremables.

  D'acord amb l'art. 15.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, tota la documentació s'ha de presentar en idioma castellà o valencià. En el cas que la documentació original es trobe en un altre idioma, s'ha d'acompanyar de la traducció jurada corresponent. La documentació que no complisca aquests requisits es considerarà no presentada tant a l'efecte d'admissió dels aspirants com de valoració dels mèrits.

  A fi de garantir el principi de publicitat, es donarà coneixement públic del model d'instància en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en https://alcaladexivert.sedelectronica.es/info.0.

  La citació per a la realització dels exercicis es realitzarà de manera genèrica mitjançant un anunci en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en https://alcaladexivert.sedelectronica.es/info.0.

  Els aspirants amb discapacitat han de fer-ho constar en la sol·licitud per a poder fer les adaptacions de temps i mitjans necessaris per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta dels participants. A aquest efecte, d'acord amb el que estableix l'article 59.2, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, s'adoptaran les mesures necessàries per a establir les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans en el procés selectiu.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'aquest Ajuntament o per qualsevol dels mitjans establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
  En cas que es presente en un lloc diferent de l'Ajuntament, cal remetre escanejada la sol·licitud segellada amb els documents requerits adjunts, al correu electrònic personal@alcaladexivert.es perquè l'Ajuntament en tinga coneixement i puga incloure la persona aspirant en la llista provisional d'aspirants, que es publicarà després de finalitzar el termini de presentació d'instàncies. Igualment, qualsevol escrit posterior que es presente dins del termini en un lloc diferent de l'Ajuntament s'haurà de remetre dins d'aquest mateix termini, escanejat al correu electrònic anterior, ja que es necessita un procediment àgil de selecció.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://alcaladexivert.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar