Detall

Tècnic economista


 • Descripció

  Tècnic economista


 • Organisme

  Onil
  Plaza Mayor, 1
  Tel:966544745
  Fax:965564131


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d'aquesta Resolució en el BOE de 27/09/2019


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola.
  - Capacitat: tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les funcions que es deriven del lloc que es vol exercir.
  - Edat: tindre complits els setze anys d'edat i no haver arribat a l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  - Estar en possessió del títol de llicenciatura/grau en Econòmiques i/o ADE, o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. Si escau, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.


 • Taxa ordinària

  27,50 €


  Descripció de la taxa

  Autoliquidació. Mitjançant el web Suma Gestió Tributària - Contribuent - Autoliquidació - Drets d'examen - Càlcul de la quota 'Participar en oposicions'


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  - Justificant del pagament de les taxes pels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Han d'omplir electrònicament el model oficial de sol·licitud al qual s'accedeix a través de la seu electrònica del MI Ajuntament d'Onil.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://carpeta.onil.es/GDCarpetaCiudadano/Tablon.do?action=verAnuncios


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar