Detall

Tècnic/a d'administració general


 • Descripció

  Tècnic/a d'administració general


 • Organisme

  Elx/Elche
  Plaça de Baix, 2
  Tel:966658000
  Fax:966650854


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de les persones treballadores.
  També hi poden participar el o la cònjuge de les persones espanyoles i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no hi haja una resolució de separació de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. L'Ajuntament d'Elx es reserva el dret de sotmetre els aspirants proposats pel Tribunal, abans del seu nomenament com a personal funcionari, a les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.
  c) Tindre complits 16 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o l'escala de funcionari.
  Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola han d'acreditar igualment, juntament amb la sol·licitud, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.
  e) Tindre la titulació exigida o estar en condicions d'obtindre-la en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.
  Correspon a l'autoritat acadèmica competent declarar l'equivalència de títols. Els títols estrangers han d'estar degudament convalidats en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies i l'acreditació d'aquests correspon als aspirants interessats.
  f) Condicions específiques per al torn de discapacitat:
  Els aspirants pel torn de discapacitat han d'estar afectats per una discapacitat de grau igual o superior al 33 % i que no resulte incompatible amb l'acompliment de les funcions pròpies de la plaça.
  Han d'acreditar el grau de discapacitat mitjançant el certificat corresponent, així com l'adaptació que requerisquen, si escau, per a la realització de les proves. Aquestes circumstàncies han d'acreditar-se documentalment en el moment de presentar la sol·licitud.
  En cap cas, les adaptacions requerides menyscabaran els nivells de coneixements exigibles per a superar les proves, ni les condicions d'igualtat amb la resta dels aspirants.


 • Taxa ordinària

  22,72 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa per concurrència a proves selectives es podrà realitzar de la manera següent:
  - A través de l'enllaç que es facilita en la instància i que s'ha d'omplir. El pagament es podrà efectuar bé (en línia), mitjançant una targeta bancària directament per l'aspirant, o bé generant l'autoliquidació i imprimint-la amb les dades personals, i fer el pagament en qualsevol oficina bancària col·laboradora d'aquest ajuntament.
  - També es podrà accedir al document de pagament a través de la pàgina www.elche.es/ tràmits, autoliquidacions, pagament en línia. Cal especificar 'Proves selectives' i en el subconcepte, el procés al qual es vol accedir, inserir les dades personals i procedir al pagament en línia o generar l'autoliquidació.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES
  1. Les persones que es troben en situació de desocupació, com a mínim, durant un termini continuat de temps superior a un any i que no percep ni subsidi ni prestació per desocupació.
  Per a tindre dret a l'exempció de taxes, es requerirà aportar, juntament amb la instància, la certificació expedida per l'organisme competent (SERVEF). Si no poguera aportar-se aquesta certificació en el moment de presentar la instància, s'ha d'ingressar la taxa i es podrà sol·licitar la devolució d'aquesta en els deu dies següents a la finalització del termini d'admissió de sol·licituds, mitjançant una instància a la qual s'ha d'acompanyar la certificació esmentada.
  La no-presentació de la certificació esmentada, sense haver ingressat la taxa, implicarà la denegació de l'exempció a través de l'exclusió de la persona interessada en la llista d'aspirants a què es refereix la base quarta.

  2. Així mateix, estaran exempts del pagament de la taxa totes aquelles persones aspirants amb diversitat funcional que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  - 5 places es proveiran mitjançant el torn d'accés lliure.
  - 1 plaça es reserva per a ser coberta per una persona afectada per alguna discapacitat de grau igual o superior al 33 % que no presente incompatibilitat funcional amb les funcions pròpies de la plaça.

  Les places mencionades estan incloses en el grup 41, escala d'Administració general, subescala: A) Tècnica, dotades amb el sou corresponent al grup A1 de titulació, dues pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments que corresponguen conformement a la legislació vigent i als acords municipals.

  Els llocs de treball que es queden sense cobrir pel torn de persones amb discapacitat s'acumularan al torn d'accés lliure i viceversa.


 • Documentació / Informació


  Les instàncies de sol·licitud de participació en el procés de selecció s'han de dirigir a la Presidència de la Corporació.

  Les persones aspirants han de manifestar en la instància que compleixen tots els requisits que s'exigeixen en la base segona, referits a la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies, i han d'indicar, a més, si hi concorren pel torn lliure o pel torn de mobilitat.
  Així mateix, s'hi ha fer constar l'opció que trien pel que fa a realitzar l'examen en valencià o en castellà i s'hi han de comprometre a prestar el jurament o la promesa preceptius previstos en l'RD 707/1979

  El model d'instància es podrà obtindre en la pàgina web:http://www.elche.es/va/recursos-humans/oferta-publica-docupacio/, que haurà d'omplir-se íntegrament, datar-se i signar-se per l'aspirant.
  Abans de presentar la sol·licitud, els aspirants han d'ingressar a l'Ajuntament l'import de la taxa.

  En qualsevol cas, la instància ha d'anar acompanyada, obligatòriament, del justificant del pagament de la taxa o del document que justifique l'exempció d'aquest pagament.


 • Lloc de presentació

  En el registre general d'aquesta corporació o en qualsevol de les formes que determina l'article 1"6.4 de la Llei 39/201,5 d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.elche.es/recursos-humanos/oferta-publica-de-empleo/ 1476355699165-ffb23f5d-80bb


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar