Detall

Tècnica/Tècnic especialista en Educació Infantil


 • Descripció

  Tècnica/Tècnic especialista en Educació Infantil


 • Organisme

  Elx/Elche
  Plaça de Baix, 2
  Tel:966658000
  Fax:966650854


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Modificació de les bases)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació específica

  Títol de Tècnic Superior en Educació Infantil o títol oficial equivalent o qualsevol de les titulacions relacionades en l'article 11.2 del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell pel qual s'estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el Primer Cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de les persones treballadores.
  També hi poden participar el o la cònjuge de les persones espanyoles i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no hi haja una resolució de separació de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.
  b) Tindre la titulació requerida.
  c) Tindre complits 16 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que puga establir-se per llei.
  d) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques del lloc de treball.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  Les persones amb nacionalitat d'altres estats no han de trobar-se inhabilitades o en situació equivalent, ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  13,89 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa per concurrència a proves selectives es podrà realitzar de la manera següent:
  - Accedint a través de l'enllaç que es facilita en la instància i que s'ha d'omplir. El pagament es podrà efectuar bé (en línia), mitjançant una targeta bancària directament per l'aspirant, o bé generant l'autoliquidació i imprimint-la amb les dades personals, i fer el pagament en qualsevol oficina bancària col·laboradora d'aquest Ajuntament.
  - També es podrà accedir al document de pagament a través de la pàgina www.elche.es/ tràmits, autoliquidacions, pagament en línia, en el qual s'ha d'especificar "proves selectives" i en el subconcepte el procés al qual es vol accedir, inserir les dades personals i procedir al pagament en línia o generar l'autoliquidació.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES
  1 Les persones que es troben en situació de desocupació, com a mínim, durant un termini continuat de temps superior a un any i que no percep ni subsidi ni prestació per desocupació.
  Per a obtindre dret a l'exempció de taxes, es requerirà aportar, juntament amb la instància, la certificació expedida per l'organisme competent (SERVEF). Si no poguera aportar-se aquesta certificació en el moment de presentar la instància, s'ingressarà la taxa, i es podrà sol·licitar la devolució d'aquesta en els 10 dies següents a la finalització del termini d'admissió de sol·licituds, mitjançant una instància a la qual s'ha d'acompanyar la certificació esmentada.
  La no-presentació de la certificació esmentada, sense haver ingressat la taxa, implicarà la denegació de l'exempció a través de l'exclusió de la persona interessada en la relació d'aspirants a què es refereix la base quarta.

  2. Així mateix, estaran exempts del pagament de la taxa totes les persones aspirants amb diversitat funcional que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.


 • Places

  Nombre de places

  9

  Descripció de les places

  TORN LLIURE
  - 2 places pertanyents a l'oferta d'ocupació pública de 2O17.
  - 7 places a l'oferta d'ocupació pública de 2018.
  Les places esmentades estan enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala: A) Tècnica, classe: c) Tècnics/Tècniques auxiliars, dotada amb el sou corresponent al grup C1 de titulació, dues pagues extraordinàries, triennis i altres emoluents que corresponguen d'acord amb la legislació vigent i acords municipals.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés de selecció s'han de dirigir a la Presidència de la Corporació.

  Les persones aspirants han de manifestar en la instància que reuneixen tots i cada un dels requisits que s'exigeixen en la base segona, referits a la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  Així mateix, han de fer constar en aquesta la seua opció a realitzar l'examen en valencià o en castellà.

  El model d'instància es pot obtindre a través de la pàgina web:
  //www.elche.es/recursos-humanos/oferta-publica-de-empleo/, que ha d'omplir íntegrament, datar i signar la persona aspirant.
  Abans de presentar la sol·licitud els aspirants han d'ingressar a l'Ajuntament l'import de la taxa.

  En qualsevol cas, la instància ha d'anar acompanyada, obligatòriament, del justificant del pagament de la taxa o del document que justifique l'exempció d'aquest pagament.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'aquesta Corporació. Les instàncies també es poden presentar en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.
  Si la sol·licitud es presenta a través de Correus o qualsevol altre registre públic que no siga el d'aquest Ajuntament, la persona ha de comunicar aquesta circumstància, dins del termini de presentació d'instàncies, a través d'un correu electrònic dirigit a rr-hh@ayto-elche.es


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.elche.es/recursos-humanos/oferta-publica-de-empleo/ 1476355699165-ffb23f5d-80bb


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar