Detall

Promotors d'Igualtat i formació de borsa de treball


 • Descripció

  Promotors d'Igualtat i formació de borsa de treball


 • Organisme

  Sagunt/Sagunto
  Autonomia, 2
  Tel:962655858
  Fax:962666233


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  Nou nivell B - Tècnic/a superior


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o una altra que, d'acord amb el que disposa l'article següent, permeta l'accés a l'ocupació pública.
  b) Haver complit 16 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  c) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  d) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre la titulació de tècnic superior en Promoció d'Igualtat de Gènere o equivalent, o complir els requisits per a obtindre-la en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació. Si escau, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.


 • Taxa ordinària

  50,00 €


  Descripció de la taxa

  Per a obtindre l'imprés del document de pagament, heu d'accedir a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sagunt (https://sede.sagunto.es/es-va/Pagines/Sede-Electronica.aspx) i, per mitjà del portal del contribuent de l'Ajuntament de Sagunt, heu d'accedir a l'alta d'autoliquidacions, taxes, i, en el desplegable 'Taxes procediments selectius', heu d'imprimir el model per al pagament corresponent en qualssevol de les entitats col·laboradores mencionades en l'imprés.
  El no-abonament o abonament parcial dels drets d'examen determinarà l'exclusió de l'aspirant i i aquesta incidència no podrà esmenar-se.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exempts del pagament de la taxa els aspirants que es troben en situació real de desocupació, la qual cosa s'ha d'acreditar de conformitat amb el que estableix l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes que, per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal, es trobe en vigor: S'ha d'acreditar el fet d'estar d'alta com a persona desocupada real en el SEPE o l'organisme oficial d'ocupació de la comunitat autònoma corresponent previst en l'art. 5.1.a de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la concurrència als procediments de selecció del personal convocats per l'Ajuntament de Sagunt i els seus organismes autònoms, mitjançant la presentació de la certificació de la situació laboral expedida per l'organisme competent (el SERVEF, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana). En aquest sentit, es fa constar que les certificacions que no complisquen els requisits indicats, com ara les d'inscripció, renovació (DARDE), beneficiaris de prestació, situació de la demanda, prestació de desocupació, etc., no es tindran en compte a l'efecte de l'exempció, la qual cosa no serà esmenable.

  Exempts de pagar les taxes
  - persones en l'atur,
  - persones que formen part d'una família nombrosa de categoria especial,
  - persones que formen part d'una família nombrosa de categoria general (50 %)


 • Documentació / Informació

  - Justificant del pagament de les taxes pels drets d'examen


 • Lloc de presentació

  Registre general d'entrada, o de la manera que determina la legislació sobre el procediment administratiu comú vigent.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.aytosagunto.es/es-es/ayuntamiento/administracion/empleo%20publico/Paginas/BOLSAS_DE_TRABAJO.aspx


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar