Detall

Agent de policia local


 • Descripció

  Agent de policia local


 • Organisme

  Oliva
  Plaça Ajuntament, 1
  Tel:962850250
  Fax:962839772


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [bases])

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a. Tindre la nacionalitat espanyola.
  b. No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c. No tindre antecedents penals.
  d. Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e. Tindre almenys díhuit anys d'edat i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f. Comprometre's, mitjançant una declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.
  g. Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 KW/kg.
  h. No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  36,00 €


  Descripció de la taxa

  Compte núm. 0182-5941-44-0017114001 del BBVA sucursal d'Oliva


 • Places

  Nombre de places

  4

 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat, degudament compulsada, o document equivalent acreditatiu de la identitat de l'aspirant a l'efecte d'acreditar els requisits d'edat i nacionalitat.
  - Fotocòpia de la titulació acadèmica o còpia autenticada exigible per a la convocatòria, que s'ha d'acompanyar de l'original per a la compulsa, o el justificant d'haver pagat els drets d'expedició, sense perjudici que es presente posteriorment per a l'habilitació per a l'acompliment del lloc sol·licitat.
  - Resguard justificatiu d'haver abonat els drets d'examen.
  En el document d'ingrés dels drets d'examen, ha de constar el nom de l'aspirant i la plaça a la qual opta.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament (plaça de l'Ajuntament, núm. 1) o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://oliva.es/ciutadania/tauler-danuncis/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar