Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Xàtiva
  Alameda de Jaume I, 35
  Tel:962289800
  Fax:962289809


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tenir la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller o tècnic o equivalent o complides les condicions d'obtenir-ho en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  En tot cas l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant mitjançant la certificació expedida a aquest efecte per l'Administració competent en cada cas.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.
  c) No patir malaltia o defecte físic algun que impedeixca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'establixquen en l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els criteris mínims per a la selecció dels policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i de reconeixement mèdic, i tenir una alçada mínima de 1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  d) Tenir complits divuit anys, i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No tenir antecedents penals.
  f) No tenir una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari..
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 Kw/Kg.
  h) Comprometre's mitjançant declaració jurada a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-es.
  i) Estar en possessió del certificat acreditatiu o equivalent del nivell elemental de Valencià (nivell B1) expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o tenir complides les condicions per a obtenir-lo en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  En tot cas l'homologació haurà de ser aportada per l'aspirant mitjançant la resolució o certificació expedida a aquest efecte per l'Administració competent en cada cas.


 • Taxa ordinària

  63,85 €


  Descripció de la taxa

  Mitjançant el sistema de gestió d'autoliquidacions que es troba en la web municipal: www.xativa.es, Autoliquidacions, Llistat d'autoliquidacions, punt 5. Taxa per a la concurrència a proves selectives de personal de l'Ajuntament de Xàtiva


 • Places

  Nombre de places

  10

  Descripció de les places

  Vuit són pel torn lliure, mitjançant el sistema d'oposició lliure, i dues, pel torn de mobilitat, mitjançant concurs


 • Documentació / Informació

  · Fotocòpia o còpia autèntica digitalitzada del DNI, o del passaport.
  · Justificant de l'abonament dels drets de participació en el procés selectiu, en el què constarà en l'objecte tributari (lloc de treball) la convocatòria a la que correspon l'ingrés o justificant que acredite l'exempció/bonificació de l'abonament dels drets de participació en el procés selectiu.
  · Declaració responsable en la qual manifesten que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, havent d'acreditar-los posteriorment, si escau, en el cas que resultaren seleccionats o seleccionades


 • Lloc de presentació

  Registre Electrònic General d'aquest Ajuntament, o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://xativa.sedelectronica.es/board/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar