Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  El Verger
  C/ Cervantes, 10
  Tel:965750125
  Fax:965750872


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a- Tindre la nacionalitat espanyola.
  b- No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni haver estar separat del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c- No tindre antecedents penals.
  d- Tindre la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e- Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f- Comprometre's, mitjançant una declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.
  g- Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2, que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h- No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una altura mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones (Decret 153/2019, del Consell, de 12 de juliol, d'acord amb les bases i els criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat del personal de les escales i categories dels cossos de la Policia Local de la Comunitat Valenciana).


 • Taxa ordinària

  150,00 €


  Descripció de la taxa

  CAJAMAR: ES11 3058 2553 61 2732000032


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  PROCEDIMENT DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL.


 • Documentació / Informació

  Els aspirants han de presentar una declaració expressa i formal de compliment de tots els requisits de la convocatòria referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.


 • Lloc de presentació

  Registre general d'entrada de l'Ajuntament o de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://elverger.sedelectronica.es/info.4


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar