Detall

Tècnic/a superior en Educació Infantil


 • Descripció

  Tècnic/a superior en Educació Infantil


 • Organisme

  Callosa d'En Sarrià
  Plaza De España, 1
  Tel:965880050
  Fax:965880125


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria en el BOP de 9/09/2019.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - Tindre compliments els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa (només per llei es podrà establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública).
  - No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol
  de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercia, en cas del personal laboral, de què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  - Tindre la titulació exigida de tècnic superior en Educació Infantil


 • Documentació / Informació

  Han de fer constar que tenen les condicions exigides en aquestes bases generals per a la plaça a què s'opte.


 • Lloc de presentació

  Registre Electrònic General d'aquest ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://callosadensarria.sedelectronica.es/?x=tamyjqVkvW53ThKV1g0k2g


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar