Detall

Monitor/a de costura


 • Descripció

  Monitor/a de costura


 • Organisme

  Ayora
  Marquesa de Zenete, 64
  Tel:962191025
  Fax:961890002


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOP de 09/09/2019.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea, o dels estats als quals s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes que preveu la llei estatal que regula aquesta matèria.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima , de jubilació forçosa.
  c) No patir cap malaltia ni tindre un defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents.
  d) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatuaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics, per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia, en cas de personal laboral, de la qual haja sigut separat o inhabilitat, o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública:
  e) Tindre la titulació exigida en cada cas:
  a. Monitor/a de Costura: Cicle Formatiu de Costura o l'equivalent que corresponga, de conformitat amb el sistema vigent de titulacions, quan quede acreditat per l'administració educativa competent, o que estiga en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.
  En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració educativa competent.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Taxa dels drets d'examen (30,00 €, per a monitor/a de Costura, i 80,00 €, per a professor/a de Primària), de conformitat amb l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa d'Accés de Drets d'Examen (BOP núm. 139/2019, de 22 de juliol).
  La taxa dels drets d'examen s'ha d'ingressar en el compte bancari ES49 2038 6100 1260 0000 9408, i s'hi ha d'indicar nom, cognoms, DNI i concepte: "drets d'examen del procés de selecció de ………………..".


 • Exempció / Reducció taxes

  S'hi estableix una bonificació del 50 % de la quota respecte d'els subjectes passius amb una discapacitat de grau igual al 33 % o superior.
  S'hi estableix una bonificació del 50 % de la quota respecte dels subjectes passius que es troben en situació de desocupació de llarga durada.
  S'hi estableix una bonificació per als membres de famílies nombroses, la quantia de la qual serà la que resulte d'aplicar el percentatge de minoració que pertoque sobre la quota tributària de l'Ajuntament d'Ayora que li resulte d'aplicació. Aquests percentatges són els següents:
  - Famílies nombroses de categoria general: 50%.
  - Família nombrosa de categoria especial: 65 %.
  Per a gaudir de les bonificacions recollides en aquest article serà necessari presentar, en el moment de sol·licitar la participació en el procés selectiu, la documentació següent: Sol·licitud, per part del subjecte passiu, de la bonificació a aplicar.
  Fotocòpia del certificat de grau de discapacitat, si escau.
  Fotocòpia del certificat de trobar-se en situació de desocupació, si escau.
  Fotocòpia del certificat o el llibre de família nombrosa, si escau.


 • Documentació / Informació

  Juntament amb la instància de participació, és imprescindible aportar una fotocòpia del DNI i del títol acadèmic que constitueix un requisit indispensable per a l'accés. Atés que el procediment de selecció és el concurs de mèrits, juntament amb la instància de participació, igualment s'haurà d'aportar la documentació acreditativa dels mèrits a valorar en la fase de concurs. L'aspirant ha de declarar que són certs tots els documents i les dades aportats, i haurà de presentar els originals en el moment previ a la contractació.


 • Lloc de presentació

  Registre Electrònic de l'Ajuntament d'Ayora, o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ayora.sedelectronica.es/?x=5dqXrCwev4J9VCJHNx4qxw


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar