Detall

Ajudants d'oficis de serveis múltiples. (Expedient 1967/2019).


 • Descripció

  Ajudants d'oficis de serveis múltiples. (Expedient 1967/2019).


 • Organisme

  Ayora
  Marquesa de Zenete, 64
  Tel:962191025
  Fax:961890002


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOP de 09/09/2019.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Titulació

  Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que es disposa en l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Tindre complits els setze anys d'edat.
  c) Estar en possessió del permís de conducció B.
  d) Estar en possessió de les titulacions següents: per a ajudants d'oficis de serveis múltiples: Certificat d'escolaritat.
  e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'acompliment de les funcions corresponents.
  f) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions per sentència ferma.
  g) No trobar-se incurs en cap dels supòsits d'incapacitat o incompatibilitat establits en la legislació vigent.


 • Taxa ordinària

  5,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa dels drets d'examen s'ha d'ingressar en el compte bancari ES49 2038 6100 1260 0000 9408, i s'hi ha d'indicar nom, cognoms, DNI i concepte: "drets d'examen del procés de selecció Ajudant d'Oficis de Serveis Múltiples".


 • Exempció / Reducció taxes

  S'hi estableix una bonificació del 50 % de la quota respecte d'els subjectes passius amb una discapacitat de grau igual al 33 % o superior.
  S'hi estableix una bonificació del 50 % de la quota respecte dels subjectes passius que es troben en situació de desocupació de llarga durada.
  S'hi estableix una bonificació per als membres de famílies nombroses, la quantia de la qual serà la que resulte d'aplicar el percentatge de minoració que pertoque sobre la quota tributària de l'Ajuntament d'Ayora que li resulte d'aplicació. Aquests percentatges són els següents:
  - Famílies nombroses de categoria general: 50%.
  - Família nombrosa de categoria especial: 65 %.
  Per a gaudir de les bonificacions recollides en aquest article serà necessari presentar, en el moment de sol·licitar la participació en el procés selectiu, la documentació següent: Sol·licitud, per part del subjecte passiu, de la bonificació a aplicar.
  Fotocòpia del certificat de grau de discapacitat, si escau.
  Fotocòpia del certificat de trobar-se en situació de desocupació, si escau.
  Fotocòpia del certificat o el llibre de família nombrosa, si escau.


 • Documentació / Informació

  ·Fotocòpia del document d'identificació que pertoque; DNI, NIE, etc.
  ·Documentació acreditativa del compliment dels requisits d'accés al procés.
  ·Còpies dels documents que acrediten els mèrits valorables en la fase de concurs pel tribunal.
  ·Justificant del pagament de la taxa dels drets d'examen (5,00 €), de conformitat amb l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa d'accés de drets d'examen (BOP núm. 139/2019, de 22 de juliol).
  La taxa dels drets d'examen s'ha d'ingressar en el compte bancari ES49 2038 6100 1260 0000 9408, i s'hi ha d'indicar nom, cognoms, DNI i concepte: "drets d'examen del procés de selecció Ajudant d'Oficis de Serveis Múltiples".


 • Lloc de presentació

  Registre Electrònic de l'Ajuntament d'Ayora, o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ayora.sedelectronica.es/?x=5dqXrCwev4J9VCJHNx4qxw


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar