Detall

Administratius Exp. 1405/2019


 • Descripció

  Administratius Exp. 1405/2019


 • Organisme

  Ayora
  Marquesa de Zenete, 64
  Tel:962191025
  Fax:961890002


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOP de 09/09/2019.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea en els termes de l'article 57 del TREBEP.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en cas del personal laboral, de què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  Les persones aspirants la nacionalitat de les quals no siga l'espanyola han d'acreditar, a més, que no estan sotmeses a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública. Els requisits exigits en aquesta base s'han de tindre el dia que acabe el termini de presentació de sol·licituds.
  e) No incórrer en causes d'incompatibilitat, d'acord amb el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
  f) Estar en possessió del títol de Batxillerat o tècnic, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, han de tindre el document que n'acredite fidedignament l'homologació pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa dels drets d'examen s'ha d'ingressar en el compte bancari ES49 2038 6100 1260 0000 9408, i s'hi ha d'indicar nom, cognoms, DNI i concepte: "drets d'examen procés de selecció d'Administratius".


 • Exempció / Reducció taxes

  S'hi estableix una bonificació del 50 % de la quota respecte dels subjectes passius amb una discapacitat de grau igual al 33 % o superior.
  S'hi estableix una bonificació del 50 % de la quota respecte dels subjectes passius que es troben en situació de desocupació de llarga durada.
  S'hi estableix una bonificació per als membres de famílies nombroses, la quantia de la qual serà la que resulte d'aplicar el percentatge de minoració que pertoque sobre la quota tributària de l'Ajuntament d'Ayora que li resulte d'aplicació. Aquests percentatges són els següents:
  - Famílies nombroses de categoria general: 50 %.
  - Família nombrosa de categoria especial: 65 %.
  Per a gaudir de les bonificacions recollides en aquest article serà necessari presentar, en el moment de sol·licitar la participació en el procés selectiu, la documentació següent: Sol·licitud, per part del subjecte passiu, de la bonificació a aplicar.
  Fotocòpia del certificat de grau de discapacitat, si escau.
  Fotocòpia del certificat de trobar-se en situació de desocupació, si escau.
  Fotocòpia del certificat o el llibre de família nombrosa, si escau.


 • Documentació / Informació

  Fotocòpia del DNI de l'aspirant o, si escau, passaport.
  -Fotocòpia de la titulació acadèmica requerida.
  -Justificant del pagament de la taxa dels drets d'examen (30,00 €), de conformitat amb l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa d'Accés de Drets d'Examen (BOP núm. 139/2019, de 22 de juliol)
  La taxa dels drets d'examen s'ha d'ingressar en el compte bancari ES49 2038 6100 1260 0000 9408, i s'hi ha d'indicar nom, cognoms, DNI i concepte: "drets d'examen procés de selecció Administratius".


 • Lloc de presentació

  Registre Electrònic de l'Ajuntament d'Ayora, o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ayora.sedelectronica.es/?x=5dqXrCwev4J9VCJHNx4qxw


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar