Detall

Policia local


 • Descripció

  Policia local


 • Organisme

  Canals
  Plaça de La Vila, 9
  Tel:962240126
  Fax:962242319


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Modificació de les bases)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Tindre el títol de Batxiller o de Tècnic, o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'un certificat expedit a l'efecte per l'administració educativa competent en cada cas.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques que estableix el Decret 180/2018, de 5 d'octubre, del Consell, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  53,00 €


  Descripció de la taxa

  BANKIA, oficina de Canals, situada a l'av. Vicente Ferri, número 2, en el compte corrent següent: IBAN ES69 2038 6132 2860 0001 5685


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en aquest procés selectiu s'han de dirigir a l'Alcaldia de l'Ajuntament i s'han d'ajustar al model d'instància que s'inclou com a annex II de les bases.
  S'hi han d'adjuntar els documents següents:
  a) Fotocòpia DNI.
  b) Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen o resguard d'abonament, si és el cas, per gir postal o telegràfic.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Canals o en la forma que determina l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Les persones participants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents del de l'Ajuntament de Canals, han de remetre una còpia d'aquesta, dins del termini de presentació de sol·licituds, al següent correu electrònic: registre@canals.es


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://transparencia.canals.es/organitzacio


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar