Detall

Oficial/oficiala de Lampisteria


 • Descripció

  Oficial/oficiala de Lampisteria


 • Organisme

  Elx/Elche
  Plaça de Baix, 2
  Tel:966658000
  Fax:966650854


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado, de 17/10/2019.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) En funció de la nacionalitat, podran participar en les proves: Els espanyols i les espanyoles. Els nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o els nacionals dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea. També hi poden participar el o la cònjuge de les persones espanyoles i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no hi haja una resolució de separació de dret, i també els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però dependents. Aquest últim benefici s'estén, igualment, a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació dels treballadors i treballadores.
  b) Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o l'equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l abans de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i disposar de la certificació que ho acredite. Les persones que al·leguen titulacions homologades o equivalents a les exigides hauran de citar la disposició legal en la qual es reconeix aquesta equivalència o, si escau, aportar una certificació expedida en aquest sentit per l'òrgan competent del Ministeri d'Educació o de qualsevol altre òrgan de l'Administració pública per a fer-ho.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques del lloc de treball.
  e) No haver sigut separat/separada mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  Les persones amb nacionalitat d'altres estats no han de trobar-se inhabilitades o en situació equivalent, ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Estar en possessió del permís que habilita per a la conducció de vehicles de la classe B.


 • Taxa ordinària

  9,19 €


  Descripció de la taxa

  Autoliquidació


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les persones aspirants hauran de manifestar en la sol·licitud que tenen tots els requisits que s'exigeixen en la base segona, referits a la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds, i hauran de fer constar en aquesta la seua opció a fer l'examen en valencià o en castellà.


 • Lloc de presentació

  Registre General o de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.elche.es/recursos-humanos/oferta-publica-de-empleo/ 1476355699165-ffb23f5d-80bb


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar