Detall

Ajudants/ajudantes de Jardineria


 • Descripció

  Ajudants/ajudantes de Jardineria


 • Organisme

  Elx/Elche
  Plaça de Baix, 2
  Tel:966658000
  Fax:966650854


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits generals

  a) En funció de la nacionalitat, podran participar en les proves: els espanyols i les espanyoles. Els nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o els nacionals dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea. També hi poden participar el o la cònjuge de les persones espanyoles i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no hi haja una resolució de separació de dret, i també els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però dependents. Aquest últim benefici s'estén, igualment, a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació dels treballadors i treballadores.
  b) No s'exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu, segons el que s'ha fixat en la disposició addicional sisena del Reial decret legislatiu 5/2015.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques del lloc de treball.
  e) No haver sigut separat/separada mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  Les persones amb nacionalitat d'altres estats no han de trobar-se inhabilitades o en situació equivalent, ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Estar en possessió del carnet de manipulador/manipuladora de plaguicides, de qualsevol nivell.


 • Taxa ordinària

  4,55 €


  Descripció de la taxa

  Autoliquidació


 • Places

  Nombre de places

  3

 • Documentació / Informació

  Les persones aspirants han de manifestar en la sol·licitud que tenen tots els requisits que s'exigeixen en la base segona, referits a la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds, i han de fer constar en aquesta la seua opció a fer l'examen en valencià o en castellà.


 • Lloc de presentació

  Registre General o de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.elche.es/recursos-humanos/oferta-publica-de-empleo/ 1476355699165-ffb23f5d-80bb


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar